Stiahnite si Acrobat Reader   

VIA PRACTICA

Moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu

Odborný časopis pre lekárov prvého kontaktu - všeobecných lekárov a internistov, ako aj širšiu medicínsku verejnosť. Časopis je recenzovaný a prináša prakticky spracované aktuálne témy využiteľné v praxi lekárov a na získavanie prehľadu o vývoji v širokom spektre medicínskych odborov. Poskytuje nezávislé informácie na základe EBM o najnovších poznatkoch v prevencii, diagnostike a terapii ochorení. Má aj edukačný charakter, predovšetkým smerom ku skupine praktických lekárov a internistov (autodidaktický test je akreditovaný SLK a garantovaný Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva SLS).

Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva SLS, Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave a Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti

ISSN 1339-424X (online)

ISSN 1336-4790 (tlačené vydanie)

 

Ročník 16, 2019, vychádza 6-krát ročne

Predseda redakčnej rady: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.

Redakčná rada: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc., MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC, prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., MUDr. Ján Hencel, MSc, prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC, doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.,  MUDr. Peter Makara, MPH, MUDr. Peter Marko, MPH, prof. MUDr. Peter Mitro, PhD., MUDr. Imrich Mucska, prof. MUDr. Juraj  Payer, CSc., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Vydavateľ časopisu: SOLEN, s. r. o., www.solen.sk

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Redaktorka: Michaela Malová, mob.: 0903 463 286, e-mail: malova@solen.sk

Obchodné oddelenie: Marek Popaďák, mob.: 0902 170 347, tel.: 02/ 5465 0647
e-mail: popadak@solen.sk

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:
SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
predplatne
@solen.sk
tel.: 02 / 5465 0649
fax.: 02 / 5465 1384
S
Predplatné na rok 2019 je 18 .

Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.


Registrácia MK SR pod číslom EV 3178/09
ISSN 1339-424X (online), ISSN 1336-4790 (tlačené vydanie)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Via pract.

created by © zooom.sk s.r.o.