Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Ústav lekárskej fyziológie a Spánkové laboratórium UPJŠ LF, Košice
Obštrukčné spánkové apnoe a diabezita: súčasné poznatky a odporúčania
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií
Aj keď uplynuli iba tri roky od publikovania ESC/EAS odporúčaní zameraných na manažment dyslipidémií, 31. augusta 2019 boli vzhľadom na nahromadenie nových dôkazov zosumarizované a vydané nové odporúčania. Nové odporúčania ESC/EAS 2019 poskytujú dôležité novinky a rady týkajúce sa manažmentu pacientov s dyslipidémiami, ktoré by mali klinikom umožniť účinnú a bezpečnú redukciu kardiovaskulárneho rizika prostredníctvom modifikácie lipidového spektra – dôležitého rizikového faktora rozvoja aterosklerózy. Cieľom odporúčaní je uľahčiť komunikáciu profesionálov s jednotlivcami o ich kardiovaskulárnom riziku a benefitoch prijatia a udržiavania zdravého životného štýlu, ale aj mimoriadne včasnej modifikácie poruchami metabolizmu lipidov sprostredkovaného kardiovaskulárneho rizika. Článok sumarizuje najdôležitejšie zmeny, ktoré sa bezprostredne dotýkajú našej dennej klinickej praxe.
Kľúčové slová: lipidy, rizikové faktory, primárna a sekundárna prevencia, cieľové hodnoty pre LDL-cholesterol, rizikové skupiny, liečba statínmi,kombinovaná hypolipidemická liečba, lipoproteín(a)

News in ESC/EAS recommendations 2019 for dyslipidemia management
Although only three years have elapsed since the publication of the ESC/EAS recommendations on dyslipidemia management, 31 August 2019 new recommendations were summarized and issued due to the accumulation of new evidence. The new ESC/EAS recommendations on lipid management 2019 provide important news and advice on the management of patients with dyslipidemia, which should allow clinicians to effectively and safely reduce cardiovascular risk through modification of the lipids – an important risk factor for the development of atherosclerosis. The aim of the recommendations is to facilitate the communication of professionals with individuals about their cardiovascular risk and benefits of adopting and maintaining a healthy lifestyle, as well as timely modification by cardiovascular risk-mediated lipid metabolism disorders. The article summarizes the most important changes that directly affect our daily clinical practice.
Key words: lipids, risk factors, primary and secondary prevention, target values for LDL-cholesterol, risk groups, statin therapy, combination hypolipidemic therapy, lipoprotein(a)
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Ostrava
Roztroušená skleróza – mateřství a kojení
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice, Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2019 – 1. časť, XVII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika)
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Orphanet Slovakia
8. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 14. – 15. november 2019, Bratislava
SPEKTRUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti , ZZS Life Star Emergency, Limbach
EKG a jeho klinické využitie v ambulancii všeobecného lekára alebo ako sa stať úspešným elektrokardiografistom
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologicka klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
V SKRATKE
MUDr. Roman Margóczy
Oddelenie všeobecnej kardiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Prevencia CMP v rukách kardiológa a všeobecného praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.