Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Ústav lekárskej fyziológie a Spánkové laboratórium UPJŠ LF, Košice
Obštrukčné spánkové apnoe a diabezita: súčasné poznatky a odporúčania
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Ostrava
Roztroušená skleróza – mateřství a kojení
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice, Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2019 – 1. časť, XVII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika)
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Orphanet Slovakia
8. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 14. – 15. november 2019, Bratislava
SPEKTRUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti , ZZS Life Star Emergency, Limbach
EKG a jeho klinické využitie v ambulancii všeobecného lekára alebo ako sa stať úspešným elektrokardiografistom
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologicka klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
Kľúčové slová: Fajčenie tabaku je významný rizikový faktor rôznych ochorení vrátane ochorení kože. Koža fajčiara je pravidelne vystavovaná negatívnemu vplyvu mnohých toxických látok, ktoré spôsobujú jej významné poškodenie a urýchlenie výskytu prejavov starnutia, zároveň vytvárajú vhodné podmienky na rozvoj iných kožných ochorení. Fajčenie je preukázaný významný etiopatogenetický rizikový faktor chronických zápalových ochorení ako psoriáza, palmoplantárna pustulóza, hidradenitis suppurativa či autoimunitných ochorení ako napríklad chronický diskoidný lupus. Taktiež sa dokázal negatívny vplyv fajčenia na hojenie akútnych a chronických rán či výrazný karcinogénny účinok so zvýšeným rizikom rozvoja spinocelulárneho karcinómu. Napriek obrovskej snahe informovať verejnosť o rizikách, ktoré fajčenie predstavuje, zostáva naďalej významnou príčinou preventabilnej mortality.
Kľúčové slová MeSH: fajčenie, hidradenitis suppurativa, palmoplantarna pustulóza, starnutie kože

The effect of smoking on the skin and skin diseases
Tobacco smoking is a significant risk factor for various diseases, including skin affections. The smoker‘s skin is regularly exposed to the negative effect of many toxic substances causing significant skin damage and acceleration of skin aging, as well as providing the suitable conditions for the development of other skin diseases. Smoking has been proven as a significant etiopathogenetic risk factor for chronic inflammatory diseases such as psoriasis, palmoplantar pustulosis, hidradenitis suppurativa, or autoimmune diseases such as chronic discoid lupus. In addition, smoking has a negative impact on healing process of acute and chronic wounds and has a significant carcinogenic effect resulting in increased risk of spinocellular carcinoma development. Despite the enormous effort to inform the public about the risks that smoking poses, it still remains a substantial cause of preventable mortality.
Key words: tobacco smoking, hidradenitis suppurativa, palmoplantar pustulosis, skin aging
V SKRATKE
MUDr. Roman Margóczy
Oddelenie všeobecnej kardiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Prevencia CMP v rukách kardiológa a všeobecného praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.