Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Ústav lekárskej fyziológie a Spánkové laboratórium UPJŠ LF, Košice
Obštrukčné spánkové apnoe a diabezita: súčasné poznatky a odporúčania
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
Väčšina onkologických pacientov trpí rôznymi formami nedostatočnej výživy. Malnutrícia má za následok zníženie kvality života, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na protinádorovú liečbu. Nádorová kachexia je definovaná ako multifaktorový syndróm charakterizovaný nedobrovoľnou stratou hmotnosti, s nastávajúcou stratou svalovej masy, pričom úbytok tukovej hmoty môže aj nemusí byť prítomný, ktorý nemôže byť plne reverzibilný konvenčnou nutričnou podporou a vedie k progresívnemu funkčnému poškodeniu. Včasným rozpoznaním tzv. nutričného rizika a nutričnou intervenciou u onkologických pacientov vieme zabrániť rozvoju manifestnej podvýživy. Narastajúci stupeň straty telesnej hmotnosti znamená významné priemerné skracovanie celkového prežívania pri rôznych typoch nádorov. Správna a dostatočná výživa je dôležitou podmienkou úspechu liečby u onkologického pacienta.
Kľúčové slová: malnutrícia, kachexia, nutričné riziko, nutričná intervencia

The importance of nutrition in cancer patients
Majority of cancer patients suffer from different forms of malnutrition. Malnutrition causes reducing the quality of life, decrease of vital functions, higher rate of complications and worse response to anticancer treatment. Cancer cachexia is defined as a multifactorial syndrome defined by an ongoing loss of skeletal muscle mass (with or without loss of fat mass) that cannot be fully reversed by conventional nutritional support and leads to progressive functional impairment. Early detection of nutritional risk and nutritional intervention can prevent development of manifest malnutrition. Increasing grade of weight loss means a significant average shortening of overall survival in different types of tumors. Proper and adequate nutrition is important condition for success of cancer patient treatment.
Key words: malnutrition, cachexia, nutritional risk, nutritional intervention
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Ostrava
Roztroušená skleróza – mateřství a kojení
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice, Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2019 – 1. časť, XVII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika)
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Orphanet Slovakia
8. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 14. – 15. november 2019, Bratislava
SPEKTRUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti , ZZS Life Star Emergency, Limbach
EKG a jeho klinické využitie v ambulancii všeobecného lekára alebo ako sa stať úspešným elektrokardiografistom
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologicka klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
V SKRATKE
MUDr. Roman Margóczy
Oddelenie všeobecnej kardiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Prevencia CMP v rukách kardiológa a všeobecného praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.