Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Ústav lekárskej fyziológie a Spánkové laboratórium UPJŠ LF, Košice
Obštrukčné spánkové apnoe a diabezita: súčasné poznatky a odporúčania
Syndróm obštrukčného spánkového apnoe-hypopnoe i diabetes mellitus typu 2 sú časté ochorenia, ktoré ostávajú aj v súčasnosti naďalej výrazne poddiagnostikované. Ak sú neliečené, spájajú sa so signifikantne zvýšeným rizikom morbidity a mortality. Cieľom tejto práce je s využitím multidisciplinárneho prístupu a medicíny založenej na dôkazoch poskytnúť prehľad najnovších poznatkov a odporúčaní pre manažment pacientov so spánkovým apnoe a diabezitou. Práca tiež zdôrazňuje potrebu skríningu a diferenciálnej diagnostiky oboch ochorení u všetkých pacientov s metabolickým syndrómom. Skríning by sa mal stať súčasťou pravidelného skríningu komplikácií a komorbidít pri diabete v diabetologických a spánkových ambulanciách. Vypracované smernice komplexného manažmentu syndrómu Z umožňujú prispôsobiť liečbu podľa závažnosti základných a sprievodných ochorení a preferencie pacienta.
Kľúčové slová: diabetes mellitus, spánkové apnoe, syndróm Z, skríning; diagnostika

Obstructive sleep apnea and diabesity: current knowledge and recommendations
Both obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and type 2 diabetes mellitus are highly prevalent but still largely underdiagnosed conditions that if left untreated place affected individuals at a significantly increased morbidity and mortality risk. Based on the multidisciplinary approach and evidence-based medicine, the present paper aims to provide an overview of up-to-date knowledge and recommendations for medical care of patients with diabesity and sleep apnea. The work also highlights the need for screening and differential diagnosis of both disorders in all patients with metabolic syndrome. The screening should become a part of the regular high-risk screening of complications and comorbidities in diabetes- and sleep clinics. Guidelines have been developed to tailor syndrome Z therapies to patients according to the severity of the disorders, comorbid diseases, and patient preference.
Key words: diabetes mellitus, sleep apnea, syndrome Z, screening, diagnosis
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Mária Novisedláková
Oddelenie klinickej onkológie, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava
Význam výživy u onkologického pacienta
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Ostrava
Roztroušená skleróza – mateřství a kojení
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice, Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2019 – 1. časť, XVII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika)
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, Orphanet Slovakia
8. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 14. – 15. november 2019, Bratislava
SPEKTRUM
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti , ZZS Life Star Emergency, Limbach
EKG a jeho klinické využitie v ambulancii všeobecného lekára alebo ako sa stať úspešným elektrokardiografistom
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Andrea Kozárová, PhD.
Dermatovenerologicka klinika JLF UK a UNM Martin
Vplyv fajčenia na kožu a kožné ochorenia
V SKRATKE
MUDr. Roman Margóczy
Oddelenie všeobecnej kardiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Prevencia CMP v rukách kardiológa a všeobecného praktického lekára
created by © zooom.sk s.r.o.