Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
Pacienti s aktívnym onkologickým ochorením majú vysoké riziko tromboembolických komplikácií. Zároveň však ide aj o vysokorizikovú skupinu z hľadiska krvácavých komplikácií. Dlhodobým štandardom antikoagulačnej liečby je nízkomolekulový heparín. V porovnaní s warfarínom preukázal vyššiu efektivitu. Pri potrebe dlhodobej terapie je však jeho hlavnou nevýhodou parenterálna aplikácia spojená s rizikom non-compliance. Perspektívnou alternatívou do budúcnosti by mohla byť skupina nových orálnych antikoagulancií. V porovnaní s warfarínom preukázali vyššiu bezpečnosť bez potreby rutinného laboratórneho monitoringu. Ich medicína dôkazov v populácii onkologických pacientov je však zatiaľ limitovaná.
Kľúčové slová: tromboembolická choroba, nové orálne antikoagulanciá, onkologický pacient

New options of anticoagulant therapy in oncologic patients
Patients with active oncological disease are at high risk of thromboembolic complications. However they are also at high risk of bleeding complications. Long term standard anticoagulation therapy has been low molecular weight heparin. Comparing to warfarine it showed greater efficacy. Its main disadvantage in the need of long term therapy is parenteral route of application that is associated with the risk of non-compliance. The perspective alternative for the future could be the group of new oral anticoagulants. They demonstrated higher efficacy without the need of routine laboratory monitoring in comparison to warfarin. However, their level of Evidence Based Medicine has been limited so far.
Key words: thromboembolic disease, new oral anticoagulants, oncologic patient
created by © zooom.sk s.r.o.