Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
Všeobecné lekárstvo ako odbor primárneho kontaktu v posledných rokoch podlieha mnohým zmenám pri rozširovaní kompetencií tak pregraduálneho, ako aj postgraduálneho vzdelávania. Postgraduálne špecializačné štúdium je od roku 2014 možné realizovať aj v rámci rezidentského štúdia (RŠ), ktoré za toto obdobie postupne získalo presné pravidlá. Na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity je v súčasnosti zaradených 98 rezidentov a štúdium absolvovalo 55 rezidentov, z ktorých 36/65 % sa zúčastnilo anonymného dotazníka vyhodnocujúceho RŠ. Ako dôvod zaradenia do RŠ 21/58 % respondentov udalo, že to bola najjednoduchšia forma zaradenia do špecializačného štúdia. Až 22/61 % uviedlo, že RŠ naplnilo ich očakávanie. Teoretické vzdelávanie pozitívne hodnotilo 31/86 % rezidentov. Po absolvovaní RŠ 34/94 % absolventov pracuje v ambulancii všeobecného lekára, z toho 12/33 % je zamestnaných u kolegu všeobecného lekára, 10/28 % získalo ambulanciu odstúpením, 7/20 % pracuje v spoločnosti poskytujúcej zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 4/11 % si otvorilo ambulanciu tzv. na zelenej lúke a 3/8 % pracuje v nemocničnej ambulancii všeobecného lekára. Najviac rezidentov, 14/39 %, pracuje v Prešovskom kraji, nasleduje Banskobystrický kraj – 6/17 %, Nitriansky kraj – 4/11 %, Bratislavský kraj – 4/11 %. Z hľadiska reálne vykonávanej praxe vedomosti získané počas RŠ pozitívne hodnotí až 33/89 %, kým negatívne iba 3/8 % a 1/3 % sa nevedelo vyjadriť. RŠ ako celok hodnotilo pozitívne 26/72 %, negatívne 8/22 % a 2/6 % rezidentov sa nevedelo vyjadriť k danej otázke. Do RŠ by opäť vstúpilo 21/58 % rezidentov, 7/20 % by už opäť nevstúpilo a 8/22 % nevie jednoznačne na túto otázku odpovedať a zvolilo si variant neviem. Rezidentské štúdium je bezpochyby potrebná forma vzdelávania lekárov primárneho kontaktu, hlavne všeobecných lekárov. Túto našu skúsenosť potvrdzujú aj rezidenti-absolventi.
Kľúčové slová: všeobecné lekárstvo, špecializačné štúdium, postgraduálne vzdelávanie, rezidentské štúdium

Resident study as part of general practitioner training (Part 2)
General medicine as a field of primary contact in recent years has been subject to many changes in terms of expanding competencies as well as undergraduate and postgraduate education. Since 2014, postgraduate specialization studies have also been possible as part of the Resident Study (RS), which has gradually gained precise rules during this period. At the Faculty of Medicine of the Slovak Medical University, 98 residents are currently enrolled and 55 residents have completed their studies. 36/65 % participated in an anonymous questionnaire evaluating RS. 21/58 % of respondents said that it was the simplest form of enrollment in the specialty study as the reason for inclusion in the RS. Up to 22/61 % said that RS had fulfilled their expectations. Theoretical education was positively evaluated by 31/86 % of residents. After graduation of RS 34/94 % residents work at the general practitioner‘s clinic, of which 12/33 % are employed by a colleague of general practitioners, 10/28 % have received an outpatient clinic, 7/20 % work in a health care company specializing in general medicine , 4/11% opened an ambulance called on the “green field” and 3/8 % work in ambulance of the general practitioner‘s hospital. Most residents work in the Presov region 14/39 %, followed by Banska Bystrica 6/17 %, Nitra 4/11 %, and Bratislava region 4/11 %. From the point of view of practiced practice, the knowledge gained during the RS evaluated positively 33/89 %, negatively 3/8 % and 1/3 % could not express an opinion. The RS as a whole evaluated 26/72 % positively, 8/22 % negatively and 2/6 % of residents were unable to comment on the issue. 21/58 % of residents would enter the RS again, 7/20 % would not enter again and 8/22 % cannot answer this question unambiguously and I do not know the option. Resident study is undoubtedly a necessary form of education for primary contact doctors, especially general practitioners. This experience is also confirmed by absolvents of RS – residents.
Key words: general medicine, specialization study, postgraduate education, resident study
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.