Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
Aktívny dohľad nad invazívnymi meningokokovými ochoreniami (IMO) a nazofaryngeálnym nosičstvom v Národnom referenčnom centre pre meningokoky (NRC) bol v Slovenskej republike zriadený v roku 1993 pod strechou Úradu verejného zdravotníctva SR. V NRC pre meningokoky sa izoláty a klinické vzorky z prípadov IMO potvrdzujú a charakterizujú klasickými a od roku 2007 aj molekulárnymi metódami v spolupráci s laboratóriom molekulárnej diagnostiky. V rámci programu surveillance bolo v rokoch 2015 – 2018 na Slovensku hlásených 140 IMO. V NRC pre meningokoky sme ich potvrdili 110. Chorobnosť bola najvyššia u detí vo veku 0 – 2 roky. Séroskupina B prevládala v 60 %, séroskupina C 27 %, W135 a Y 1 % a v 11 % skupina nebola určená. Najvyššiu incidenciu ochorení sme zaznamenali každý rok v Prešovskom kraji. Vyššia morbidita bola u mužského pohlavia (M 58 % > Ž 42 %). Klinicky, 40 % – 57 % ochorení predstavovala meningitída, v zvyšných prípadoch sepsa, meningitída so sepsou alebo Waterhouse-Friderichsenov syndróm. 21 zo 130 ochorení bolo smrteľných, pričom 17 sa týkalo 0 – 4-ročných detí. Viac ako jedna tretina všetkých kmeňov sa prejavila redukovanou citlivosťou na PNC. Klonálnou analýzou s použitím multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST) 88 invazívnych meningokokových kmeňov sme identifikovali najčastejšie hypervirulentné klonálne komplexy, ktoré spôsobili IMO v SR v rokoch 2008 – 2019: cc11, cc32, cc41/44, cc269 a cc18.
Kľúčové slová: N. meningitidis, invazívne meningokokové ochorenie, meningitída, sepsa, dohľad, očkovanie, epidemiológia

Invasive meningococcal disease in the Slovak Republic 2015–2018 – actual situation. Trans-European alarm W135-cc11
Active surveillance of cases of invasive meningococcal disease (IMD) and nasofaryngeal carrier in National reference centrum for meningococci (NRC) was introduced in the Slovak Republic in 1993. The 2007s brought about the use of molecular methods. In the NRC for meningococci, the isolates and clinical specimens from IMD cases are confirmed and characterized by classical and molecular laboratory methods in co-work with laboratory of molecular diagnostics. Within the surveillance program, 140 IMD were reported in Slovakia in years 2015 – 2018. In NRC for Meningococci we confirmed 110. IMD showed the highest incidence in infants 0–2 years of age. The serogroup B prevailed in 60 %, serogroup C 27 %, W135 and Y 1 % and in 11 % the group was not determined. The highest morbidity was recorded every year in Prešov region. Higher morbidity affected male than female sex (M 58 % > F 42 %). Clinically, 40 %–57 % it was meningitis, in other cases sepsis or meningitis with sepsis and Waterhouse-Friderichsen syndrome. 21 of the 130 diseases were fatal. 17 deaths were 0–4 years old children. We noticed that more than one third of all invasive strains disposed of reduced sensitivity against PNC. Clonal analysis using multilocus sequene typing (MLST) of 88 invasive meningococcal strains was done. We determined the most prevalent hypervirulent clonal complexes (cc) caused IMD in the SR in years 2008–2019: cc11, cc32, cc41/44, cc269 and cc18.
Key words: Neisseria meningitidis, invasive meningococcal disease, meningitis, sepsis, surveillance, vaccination, epidemiology
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.