Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
Léčivé látky z topických formulací by měly být schopny proniknout do kůže a do cílových oblastí v dostatečném množství, aby se dosáhlo terapeutického účinku. Mezi faktory ovlivňující schopnost topicky podané léčivé látky optimálně proniknout do kůže a podkožních vrstev patří velikost molekuly léčivé látky, její rozpustnost ve vodném a lipofilním prostředí, vazba na bílkoviny, kyselost, přítomnost enhanceru permeace v topické formulaci i vlastní typ lékové formy a její aplikace. Analýzou randomizovaných zaslepených klinických studií se zjistilo, že nejlepšího klinického efektu se dosáhlo po aplikaci diklofenaku ve formě emulgelu. Diklofenak je malá, kyselá a lipofilní molekula s vysokou vazbou na bílkoviny. Gely postrádají mastné základy a poskytují lepší uvolňování léčivých látek v porovnání s jiným systémem pro topické doručení nesteroidních antiflogistik. Navíc u emulgelu se diklofenak koncentruje v lipidických kapkách gelu, a léková forma má tak ještě vyšší tendenci uvolnit léčivo do organismu.
Kľúčové slová: nesteroidní protizánětlivé léčivé látky, topická aplikace, faktory permeace, emulgel, diklofenak

Efficacy of topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Drugs from topical formulations should be able to penetrate into the skin and target areas in sufficient amounts to achieve a therapeutic effect. Factors influencing the ability of the topical drug to penetrate optimally into the skin and subcutaneous layers include the drug molecule size, its solubility in aqueous and lipophilic media, protein binding, acidity, the presence of the permeation enhancer in the topical formulation, and the type of medical form and its application. By analyzing randomized, blinded clinical studies, it was found that the best clinical effect was obtained after diclofenac administration in the form of emulgel. Diclofenac is a small, acidic, lipophilic and high protein binding molecule. Gels lack fatty bases and provide better drug release into skin compared to other systems for topical delivery of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Additionally, in the emulgel form, diclofenac is concentrated in lipid droplets of the gel and the medical form has an even greater tendency to release the drug into the organism.
Key words: non-steroidal anti-inflammatory drugs, topical application, permeation factors, emulgel, diclofenac
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.