Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Intravezikálna instilácia kyseliny hyalurónovej (HA – hyaluronic acid) a chondroitín sulfátu (CHS) sa používa na doplnenie vrstvy glykozaminoglykánu (GAG) pri viacerých indikáciách vrátane prevencie recidivujúcej infekcie močových ciest (rIMC) u žien, syndrómu bolesti močového mechúra/intersticiálnej cystitídy (BPS/IC – bladder pain syndrome/interstitial cystitis), syndrómu hyperaktívneho močového mechúra (OAB – overactive bladder), pri radiačnej cystitíde a pod. Reálne údaje ukazujú, že instilácie močového mechúra s použitím kombinácie HA + CHS môžu znížiť riziko bakteriologicky potvrdenej IMC v porovnaní so súčasným štandardným manažmentom profylaxie IMC. Na liečenie a prevenciu rIMC sú potrebné účinné a bezpečné alternatívne stratégie proti antimikrobiálnej terapii. Hoci väčšinou retrospektívne, nekontrolované štúdie s malým počtom pacientov zatiaľ nedávajú jednoznačné závery, ale ich zistenia poukazujú na dôležitosť potreby ďalších prospektívnych a randomizovaných štúdií v tejto oblasti a upozorňujú na sľubnú úlohu intravezikálnej aplikácie HA ± CHS pri prevencii a liečbe rIMC v období znepokojivo zvýšenej antimikrobiálnej rezistencie. Zdá sa, že HA ± CHS znižuje počet atakov IMC a predlžuje čas do recidívy u žien s rIMC. Intravezikálna HA a HA ± CHS instilácia významne zmiernila príznaky bolesti, zlepšila kvalitu života a aj ďalšie výsledky a mohla by byť zahrnutá ako terapeutická modalita u jedincov trpiacich BPS/IC.
Kľúčové slová: kyselina hyalurónová, intravezikálna instilácia, profylaxia recidivujúcej infekcie močových ciest, liečba syndrómu bolestivého močového mechúra/intersticiálnej cystitídy

The use of hyaluronic acid in the treatment of cystitis
Intravesical instillation of hyaluronic acid (HA) and chondroitin sulphate (CHS) is used to supplement the glycosaminoglycan (GAG) layer in a number of indications, including the prevention of recurrent urinary tract infection (rUTI) in women, bladder pain syndrome/ interstitial cystitis (BPS/IC), overactive bladder syndrome (OAB), radiation cystitis, etc. Real data show that bladder instillations using the HA + CHS combination may reduce the risk of bacteriologically confirmed urinary tract infection (UTI) compared to current standard UTI prophylaxis management. In order to treat and prevent rUTI, there is a need for effective and safe alternative strategies for antimicrobial therapy. Although mostly retrospective, uncontrolled studies with a small number of patients do not yet provide clear conclusions, their findings highlight the importance of the need for further prospective and randomized studies in this area and highlight the promising role of intravesical HA ± CHS in preventing and treating rUTI at a time of alarmingly elevated antimicrobial resistance. HA ± CHS appears to reduce the number of UTI attacks and prolong the time to relapse in women with rUTI. Intravesical HA and HA ± CHS instillation significantly alleviated pain symptoms, improved quality of life and other results, and could be included as a therapeutic modality in individuals suffering from BPS/IC.
Key words: hyaluronic acid, intravesical instillation, prophylaxis of recurrent urinary tract infection, treatment of bladder pain syndrome/ interstitial cystitis
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.