Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Neuropatická bolest patří mezi jedny z nejhůře léčitelných bolestivých stavů. Řada běžných analgetik je v její léčbě neúčinná. V terapii do popředí vstupují především léky ze skupin antikonvulziv, antidepresiv, opioidů se zvýšenou afinitou k neuropatické bolesti a poslední dobou i nové topické formy léčiv. Výskyt neuropatické bolesti se exponenciálně zvyšuje s věkem pacientů, zároveň se však i snižuje tolerance pacientů k antineuropatické léčbě. Velkým přínosem v léčbě neuropatické bolesti bylo vytvoření jednotných doporučených postupů EFNS, ze kterých následně vychází doporučení národní. Mezi nejčastější formy neuropatické bolesti patří polyneuropatie, neuralgie trojklaného nervu, postherpetické neuralgie, případně centrální neurogenní bolesti.
Kľúčové slová: neuropatická bolest, antikonvulziva, opioidy, doporučené postupy

Neuropathic pain treatment
Neuropathic pain is one of the most difficult pain condition to treat. Many common analgesics are ineffective in treating it. In therapy to the forefront are coming above all mainly a group of drugs from anticonvulsants, anti depressives, opioids with increased affinity to neuropathic pain and lately new topical form of medicaments. Occurrence of the neuropathic pain is increasing exponentially with the age of the patients, and at the same time the tolerance of the patients to anti neuropathic treatment is decreasing. Major benefit to treatment of the neuropathic pain was formation of unified EFNS guidelines on which the national guidelines are based. The most common form of the neuropathic pain are polyneuropathy, trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia or central neurogenic pain.
Key words: neuropathic pain, anticonvulsants, opioids, guidelines
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.