Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
Chronické panvové bolesti môžu byť spôsobené urogenitálnymi, angiogénnymi, gastrointestinálnymi, neurogénnymi, osteoartromuskulárnymi, psychosomatickými a inými poruchami. Niekedy u pacienta/pacientky spolupôsobia viaceré faktory. Syndróm panvovej kongescie je súbor chronických symptómov (panvové bolesti, perineálne ťažkosti, urgentné močenie, postkoitálne bolesti) spôsobených ovariálnym a/alebo panvovým vénovým refluxom a/alebo vénovou obštrukciou u ženy a môže sa prejaviť objektívnymi znakmi, ako sú vulvové, perineálne a/alebo končatinové varixové vény (varixy). VEIN-TERM konsenzus je dokument vytvorený transatlantickou interdisciplinárnou komisiou expertov pod záštitou najvyšších medzinárodných angiologických inštitúcií: Americké vénové fórum (AVF), Európske vénové fórum (EVF), Medzinárodná flebologická únia (IUP), Americké flebologické kolégium (ACP) a Medzinárodná angiologická únia (IUA). Poskytuje odporúčania pre základnú vénovú terminológiu. Projekt CIEVY AS SLK.
Kľúčové slová: angiológia/vaskulárna medicína, flebológia/vénová medicína, chronická vénová choroba, syndróm vénovej panvovej kongescie, klinická prax

Pelvic venous congestion syndrome in clinical practice of angiologist´s point of view
Various urogenital, angiogenic, gastrointestinal, neurogenic, osteoartromuscular, psychosomatic and other disorders may cause or contribute to chronic pelvic pain. Sometimes, multiple contributing factors may exist in a single patient. Pelvic congestion syndrome: chronic symptoms, which may include pelvic pain, perineal heaviness, urgency of micturition, and post-coital pain, caused by ovarian and/or pelvic vein reflux and/or obstruction, and which may be associated with vulvar, perineal, and/or lower extremity varices. The VEINTERM consensus document was developed by a transatlantic interdisciplinary faculty of experts under the auspices of the American Venous Forum (AVF), the European Venous Forum (EVF), the International Union of Phlebology (IUP), the American College of Phlebology (ACP), and the International Union of Angiology (IUA). It provides recommendations for fundamental venous terminology. Project Vessels of AS SMC.
Key words: angiology/vascular medicine, phlebology/venous medicine, chronic venous disease (CVD), pelvic congestion syndrome (PCS), clinical practice
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.