Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava , Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí
Pandémia „Osteoporóza“
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
SchronerMED, s. r. o., interná a diabetologická ambulancia, Košice
Inzulíny v liečbe diabetes mellitus
Liečba inzulínom je základným pilierom komplexnej starostlivosti o pacientov s DM 1. typu, keďže pacienti s týmto typom DM sú životne závislí od exogénneho podávania inzulínu. Čo sa týka inzulínovej liečby u diabetikov 2. typu, v dôsledku progresívnej dysfunkcie B-buniek pankreasu, ktorá charakterizuje DM 2. typu, je často potrebná liečba inzulínom aj u týchto pacientov. V súvislosti s liečbou inzulínom sú v súčasnosti diskutované viaceré otázky, a to najmä: najvhodnejší iniciálny inzulínový režim predovšetkým u diabetikov 2. typu, kombinácia inzulínu s inými antidiabetikami, onkologická a kardiovaskulárna bezpečnosť inzulínu. Výskum v oblasti predovšetkým nových inzulínových analógov, ktoré lepšie napodobňujú fyziologickú sekréciu inzulínu, stále pokračuje. Perspektívou inzulínovej liečby sú aj neinjekčné liekové formy inzulínu.
Kľúčové slová: inzulínová liečba, DM 1. typ, DM 2. typ, onkologická a kardiovaskulárna bezpečnosť, nové inzulínové analógy

Insulins in the treatment of diabetes mellitus
Insulin treatment is a basic pillar of complex care of patients with type 1 diabetes mellitus. Patients with type 1 diabetes mellitus are life-dependent from exogenous insulin administration. Due to progressive dysfunction of B-cells of pancreas, which is a key feature of type 2 diabetes, insulin therapy is often necessary in these patients. In relation to insulin therapy, at present there are discussed some questions mainly: the most suitable initial insulin regimen mainly in type 2 diabetics, insulin combination with other antidiabetics, oncologic and cardiovascular safety of insulin. Research, in area especially of new insulin analogues which more closely match normal physiologic insulin secretion, continues. Non-injectable forms of insulin are also perspectives of insulin treatment.
Key words: insulin treatment, type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, oncologic and cardiovascular safety, new insulin analogues
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Slovenská republika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej praxi z pohľadu angiológa-internistu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Klinika algeziologie a preventivní péče, Medicinecare, s.r.o., Brno , Chirurgická klinika FN Brno a LF MU
Léčba neuropatické bolesti
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Použitie kyseliny hyalurónovej v liečbe cystitíd
Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Účinnost topicky podávaného diklofenaku a dalších nesteroidních antiflogistik
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 2)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
RNDr. Anna Kružlíková
NRC pre meningokoky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Mgr. Jana Gőczeová, PhD.
Laboratórium molekulárnej diagnostiky, Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
Invazívne meningokokové ochorenia na Slovensku v rokoch 2015 – 2018 – aktuálna situácia. Transeurópsky alarm W135-cc11
ODBORNÉ PODUJATIA
Medicína pre prax – kongres lekárov 1. kontaktu – v skratke z 15. ročníka
XI. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof_2020_prvá informácia
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ján Rajec, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miroslav Fabini
Oddelenie vnútorného lekárstva, NsP Spišská Nová Ves
Nové možnosti antikoagulačnej liečby u onkologických pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.