Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Member od Scientific Committee, WONCA EUROPE BRATISLAVA 2019
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany
Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
MUDr. Libuše Ircingová
Centrum léčby bolesti KARIM, FN Plzeň
Farmakoterapie bolestí zad a kloubů v ambulanci praktického lékaře
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Pneumologické oddělení, Medicon, a. s., Praha
Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Karlík, PhD.
SM centrum, II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Diferenciálna diagnostika optickej neuritídy
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Infekcia ľudským papilomavírusom v otorinolaryngológii
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Antibiotiká ako voľba v prevencii infekcií močových ciest
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 1)
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program_1. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
Prvá informácia_1. kongres Slovenskej obezitologickej sociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s. r. o., Institut spánkové medicíny, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
Nespavost je definována jako přetrvávající potíž s iniciací, trváním nebo kvalitou spánku při zachování podmínek ke kvalitnímu spánku, která ovlivňuje kvalitu života, denní fungování a působí i somatické příznaky. Mezinárodní klasifikace poruch spánku a bdění rozděluje nespavost na chronickou (trvání minimálně 3 měsíce, minimálně 3× do týdne) a akutní. Chronická nespavost postihuje minimálně 5–10 % populace. V terapii insomnie je na prvním místě doporučována nefarmakologická léčba – psychoterapie. Nejlepší efekt dosahuje kognitivně behaviorální terapie. Teprve pokud tato terapie není účinná nebo se na ní pacient nehodí, je indikována medikace. Poslední doporučení Americké spánkové akademie (AASM) redukovalo seznam doporučených hypnotik – suvorexant (antagonista orexinových receptorů), eszopiklon, zaleplon, zolpidem (agonisté benzodiazepinových receptorů), triazolam, temazepam (benzodiazepiny), ramelteon (melatoninový agonista) a doxepin (antidepresivum). U ostatních preparátů (trazodon, tiagabin, melatonin, tryptofan, valeriana, difenhydramin) AASM nedoporučuje jejich užívání k léčbě nespavosti, event. pouze v off‑label indikaci. Podle doporučení vydaného Evropskou společností pro výzkum spánku jsou k léčbě krátkodobé nespavosti (≤ 4 týdny) vhodné benzodiazepiny, agonisté benzodiazepinových receptorů a některá antidepresiva, k dlouhodobé terapii však tyto látky doporučovány nejsou. Ostatní hypnotika (antihistaminika, antipsychotika, melatonin) nejsou doporučována pro léčbu nespavosti.
Kľúčové slová: nespavost, hypnotika, léčba nespavosti

Hypnotic drugs in treating insomnia
Insomnia is defined as a persistent difficulty with sleep initiation, duration, or quality despite adequate circumstances for good‑quality sleep, thus affecting the quality of life, daily functioning, and even causing somatic symptoms. The International Classification of Sleep Disorders divides insomnia into chronic (for a minimum period of three months, for at least three times a week) and acute. Chronic insomnia affects at least 5–10% of the population. Nonpharmacological treatment – psychotherapy is recommended as first‑line treatment for insomnia. The best effect is achieved with cognitive behavioural therapy. Only if this treatment is not effective or a patient is unsuitable, medication therapy is indicated. The latest American Academy of Sleep Medicine (AASM) guidelines have reduced the list of recommended hypnotic drugs: suvorexant (orexin receptor agonist), eszopiclone, zaleplon, zolpidem (benzodiazepine receptor agonists), triazolam, temazepam (benzodiazepines), ramelteon (melatonin agonist), and doxepin (antidepressant). The other agents (trazodone, tiagabine, melatonin, tryptophan, valerian, diphenhydramine) are not recommended by the AASM to be used in treating insomnia, possibly only in an off‑label setting. According to a guideline issued by the European Sleep Research Society, benzodiazepines, benzodiazepine receptor agonists, and some antidepressants are suitable for treating short‑term insomnia (≤ 4 weeks); however, these agents are not recommended for long‑term treatment. Other hypnotic drugs (antihistamines, antipsychotics, melatonin) are not recommended for treating insomnia.
Key words: insomnia, hypnotic drugs, insomnia treatment
created by © zooom.sk s.r.o.