Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Member od Scientific Committee, WONCA EUROPE BRATISLAVA 2019
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany
Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
MUDr. Libuše Ircingová
Centrum léčby bolesti KARIM, FN Plzeň
Farmakoterapie bolestí zad a kloubů v ambulanci praktického lékaře
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Pneumologické oddělení, Medicon, a. s., Praha
Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Karlík, PhD.
SM centrum, II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Diferenciálna diagnostika optickej neuritídy
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Infekcia ľudským papilomavírusom v otorinolaryngológii
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Antibiotiká ako voľba v prevencii infekcií močových ciest
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 1)
Vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo prebieha na pregraduálnej a postgraduálnej úrovni, ako aj v rámci kontinuálneho vzdelávania. Od začatia rezidentského štúdia v rámci odboru všeobecné lekárstvo sa upravili aj pravidlá pregraduálneho vzdelávania, do ktorého sa zaradil predmet všeobecné lekárstvo pozostávajúci z teoretickej a kľúčovej 1-týždňovej praktickej výučby v ambulancii všeobecných lekárov v regiónoch celého Slovenska. Na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je podmienkou ukončenia stáže v ambulancii všeobecného lekára vypracovanie kazuistiky a zhodnotenie stáže lekárom-školiteľom a medikom. Z našich výsledkov na základe hodnotenia lekárov-školiteľov jasne vyplýva, že väčšina medikov má dobré teoretické vedomosti, praktické zručnosti, sú samostatní, iniciatívni a spoľahliví. Rovnako medici pozitívne hodnotia stáže absolvované v ambulanciách všeobecného lekára ako z hľadiska získania praktických zručností, možnosti zapojenia sa do práce v ambulancii a prístupu školiteľa k medikovi. K najčastejšie uvádzaným nedostatkom stáží z pohľadu medikov patria: málo času na pacienta, málo času na otázky na školiteľa, málo času na vyhodnotenie výsledkov, terapie a pod., malá variabilita pacientov, nedostatočný/krátky 1 týždeň na tak širokú problematiku. Zavedenie povinného predmetu všeobecné lekárstvo do študijného programu medikov je bezpochyby veľmi dobrým krokom. Medikom umožňuje autenticky zhodnotiť prácu v ambulancii všeobecného lekára z pohľadu jeho atraktivity a špecifík.
Kľúčové slová: všeobecné lekárstvo, pregraduálne vzdelávanie, praktická výučba, špecifiká

Resident study as part of general practitioner training (Part 1)
General medical education is undertaken at undergraduate, postgraduate and continuing levels. Since the start of resident studies in the field of general medicine, the rules of undergraduate education have also been modified, which included the subject general medicine consisting of theoretical and key 1-week practical intership in the general practitioners‘ ambulance in the all regions of Slovakia. At the Faculty of Medicine of the Slovak Medical University in Bratislava, the condition for the completion of the internship at the general practitioner‘s ambulance is the elaboration of a case report and evaluation of the internship by a doctor-trainer and a medical doctor. Our results, based on the assessment of the trainers, clearly show that most medics have a good theoretical knowledge, practical skills and are independent, initiative and reliable. Likewise, medics positively assess internships completed in general practitioners‘ outcomes in terms of acquiring practical skills, engaging in work in the ambulance and the approach of the trainer to the medic. The most commonly reported shortcomings of internships from the medical point of view are: little time for patient, little time for questions to the trainer, little time for evaluation of results, therapy, etc., low variability of patients, insufficient /short one week for such a wide range of issues. The compulsory subject general medicine to the study program of medical students is undoubtedly a very good step. It allows the medical practitioner to evaluate the work in the general practitioner‘s clinic in terms of its attractiveness and specifics.
Key words: general medicine, undergraduate education, practical training, specifics
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program_1. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
Prvá informácia_1. kongres Slovenskej obezitologickej sociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s. r. o., Institut spánkové medicíny, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
created by © zooom.sk s.r.o.