Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Member od Scientific Committee, WONCA EUROPE BRATISLAVA 2019
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany
Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
MUDr. Libuše Ircingová
Centrum léčby bolesti KARIM, FN Plzeň
Farmakoterapie bolestí zad a kloubů v ambulanci praktického lékaře
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Pneumologické oddělení, Medicon, a. s., Praha
Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Karlík, PhD.
SM centrum, II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Diferenciálna diagnostika optickej neuritídy
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Infekcia ľudským papilomavírusom v otorinolaryngológii
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Antibiotiká ako voľba v prevencii infekcií močových ciest
Infekcia močových ciest (IMC) je zápalová reakcia urotelu na bakteriálnu inváziu, ktorá je zvyčajne spojená s bakteriúriou a pyúriou. Infekcia močového traktu nastáva, keď sa zvyšuje bakteriálna virulencia a/alebo sa znižujú obranné mechanizmy hostiteľa. Antimikrobiálna profylaxia je prevencia reinfekcií močových ciest podávaním antimikrobiálnych liekov. Ak sa tento termín používa správne v súvislosti s močovým traktom, možno predpokladať, že baktérie boli pred začatím profylaxie eliminované. Perioperačná antimikrobiálna profylaxia zahŕňa podávanie antibiotika pred a krátky čas po zákroku, na prevenciu lokálnych alebo systémových postprocedurálnych infekcií. V článku sa pozornosť venuje aj prevencii IMC v iných skupinách pacientov (starší jedinci, deti, osoby so zavedeným močovým katétrom, neuro-urologickí pacienti a pod.). Metagenomické sekvenovanie (MGS) predstavuje nový diagnostický prístup, ktorý nevyžaduje izoláciu baktérií, tak ako ju poznáme doteraz, a napriek tomu poskytuje o mnoho viac dôležitých informácií o spektre mikroorganizmov prítomných vo vzorke moču pri pomerne nízkych ekonomických nákladoch. Antimikrobiálna rezistencia sa dnes stala jedným z najnebezpečnejších problémov verejného zdravia na celom svete aj v dôsledku nadmerného používania a zneužívania antibiotík v klinickej praxi.
Kľúčové slová: infekcie močových ciest, antibiotiká, profylaxia

Antibiotics as a choice in prevention of urinary tract infections
Urinary tract infection (UTI) is an inflammatory response of the urothelium to bacterial invasion that is usually associated with bacteriuria and pyuria. Infection of the urinary tract occurs when bacterial virulence increases and/or host defense mechanisms decrease. Antimicrobial prophylaxis is the prevention of reinfections of the urinary tract by the administration of antimicrobial drugs. If the term is used correctly in reference to the urinary tract, it can be assumed that bacteria have been eliminated before prophylaxis is begun. Perioperative antimicrobial prophylaxis entails administration of an antibiotic agent before and for a limited time after a procedure to prevent local or systemic postprocedural infections. The article also deals with the prevention of UTI in other patient groups (elderly, children, people with established urinary catheters, neuro-urological patients, etc.). Metagenomic sequencing (MGS) is a new diagnostic approach that does not require bacterial isolation as we know it yet, but provides much more important information about the spectrum of microorganisms present in the urine sample at relatively low cost. Antimicrobial resistance has now become one of the most dangerous public health problems worldwide, also due to the excessive use and abuse of antibiotics in clinical practice.
Key words: urinary tract infections, antibiotics, prophylaxis
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 1)
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program_1. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
Prvá informácia_1. kongres Slovenskej obezitologickej sociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s. r. o., Institut spánkové medicíny, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
created by © zooom.sk s.r.o.