Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Member od Scientific Committee, WONCA EUROPE BRATISLAVA 2019
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany
Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
MUDr. Libuše Ircingová
Centrum léčby bolesti KARIM, FN Plzeň
Farmakoterapie bolestí zad a kloubů v ambulanci praktického lékaře
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Pneumologické oddělení, Medicon, a. s., Praha
Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Karlík, PhD.
SM centrum, II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Diferenciálna diagnostika optickej neuritídy
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Infekcia ľudským papilomavírusom v otorinolaryngológii
S infekciou spôsobenou ľudským papilomavírusom (HPV) sa čoraz častejšie stretávame aj v otorinolaryngológii. V hornom aerodigestívnom trakte sa uplatňujú podobné typy HPV ako v urogenitálnej oblasti. HPV infekcia je čoraz častejšou príčinou vzniku karcinómu orofaryngu a je tiež zodpovedná za nárast incidencie týchto nádorov v posledných 20 rokov. Karcinómy orofaryngu sa v súčasnosti pova- žujú za samostatnú klinickú jednotku. Ide o novú skupinu pacientov – mladších, v celkovo dobrom zdravotnom stave, často nefajčiarov, nepravidelných konzumentov alkoholu. Spájajú sa skôr s rizikovým sexuálnym správaním. Autor v článku podáva prehľad súčasných poznatkov týkajúcich sa 2 najčastejších foriem HPV infekcie v hornom aerodigestívnom trakte – recidivujúcej respiračnej papilomatózy a karcinómu orofaryngu, s ktorými sa môže stretnúť lekár prvého kontaktu. Skorá diagnostika a následne adekvátna liečba výrazne zlepšujú prognózu týchto pacientov.
Kľúčové slová: ľudský papilomavírus, recidivujúca respiračná papilomatóza, karcinóm orofaryngu

Human papillomavirus infection in ENT region
Recently, human papillomavirus (HPV) infection has increased in ENT region. Similar types of HPV are detected in the upper aerodigestive tract than in the urogenital region. In the last 20 years, there is an increased incidence of oropharyngeal cancer that is caused by HPV infection. HPV-associated oropharyngeal cancer represents a new type of disease, that affect different group of patients – younger, in better health condition, often non-smokers and irregular alcohol drinkers. Those tumors are associated with risk sexual behavior. Author presents an overview of current knowledge regarding the 2 most common forms of HPV infection in the upper aerodigestive tract – recurrent respiratory papillomatosis and oropharyngeal carcinoma that can be encountered by general practitioner. Early diagnosis and subsequent adequate treatment are crucial and significantly improve the prognosis of these patients.
Key words: human papillomavirus, recurrent respiratory papillomatosis, oropharyngeal carcinoma
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Antibiotiká ako voľba v prevencii infekcií močových ciest
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 1)
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program_1. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
Prvá informácia_1. kongres Slovenskej obezitologickej sociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s. r. o., Institut spánkové medicíny, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
created by © zooom.sk s.r.o.