Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Member od Scientific Committee, WONCA EUROPE BRATISLAVA 2019
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany
Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
MUDr. Libuše Ircingová
Centrum léčby bolesti KARIM, FN Plzeň
Farmakoterapie bolestí zad a kloubů v ambulanci praktického lékaře
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Pneumologické oddělení, Medicon, a. s., Praha
Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Karlík, PhD.
SM centrum, II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Diferenciálna diagnostika optickej neuritídy
Optická neuritída je akútne zápalové ochorenie optického nervu, ktoré sa prezentuje zvyčajne ako subakútna, jednostranná a bolestivá porucha zraku, oftalmologicky má približne jedna tretia pacientov ľahko edematózny optický disk. Optická neuritída je často asociovaná so sclerosis multiplex ako jej prvý manifestujúci sa symptóm, a to približne u 30 % pacientov. Intravenózne podávané kortikosteroidy urýchľujú návrat zrakovej ostrosti, avšak nezlepšujú výsledný stav zrakových funkcií. Správna diagnostika optickej neuritídy hrá dôležitú úlohu v klinickej praxi. Typické optické neuritídy zahŕňajú sclerosis multiplex a idiopatickú optickú neuritídu. Je nutné odlíšiť atypické optické neuritídy, ktoré si vyžadujú špeciálny manažment a liečbu. Práca stručne informuje o optickej neuritíde, jej klinických prejavoch, so zreteľom na diferenciálnu diagnostiku.
Kľúčové slová: optická neuritída, sclerosis multiplex, typické a atypické optické neuritídy

Differential diagnosis of optic neuritis
Optic neuritis is an acute inflammatory disorder of optic nerve. It manifests itself usually as subacute, unilateral and painful visual loss, one-third of patients may have a mildly edematous optic disc. Optic neuritis is often associated with multiple sclerosis as its first presenting symptom in 30 % of patients. High dose intravenous corticosteroids speed recovery of affected vision, but do not improve the final outcome. The diagnosis of optic neuritis plays an important role in clinical practice. Typical optic neuritis involves multiple sclerosis and idiopathic optic neuritis. Atypical forms must be distinguished because they require special management and treatment. This article informs about optic neuritis, its clinical presentation and a special focus on differential diagnosis.
Key words: optic neuritis, multiple sclerosis, typical and atypical optic neuritis
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Infekcia ľudským papilomavírusom v otorinolaryngológii
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Antibiotiká ako voľba v prevencii infekcií močových ciest
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 1)
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program_1. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
Prvá informácia_1. kongres Slovenskej obezitologickej sociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s. r. o., Institut spánkové medicíny, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
created by © zooom.sk s.r.o.