Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Member od Scientific Committee, WONCA EUROPE BRATISLAVA 2019
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Piešťany
Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
Artériová hypertenzia je vážny globálny zdravotný problém, ktorý postihuje milióny pacientov. Hoci sú k dispozícii moderné a účinné antihypertenzíva, väčšina pacientov má nedostatočne upravený krvný tlak. Preto si pacienti s hypertenziou na dosiahnutie terapeutických cieľov budú vyžadovať kombinovanú antihypertenzívnu liečbu. Aktuálne 2018 ESC/ESH Odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie odporúčajú začatie liečby dvoma liečivami – ako fixnou kombináciou liekov. Kombinovaná terapia má lepší antihypertenzívny účinok ako použitie vysokých dávok monoterapie, lepšia je i adherencia k liečbe. Taktiež sa dokázal prínos fixnej kombinácie liekov pre prognózu pacientov. V porovnaní s voľnými kombináciami antihypertenzív sa potvrdila signifikantná redukcia kardiovaskulárnych príhod.
Kľúčové slová: monoterapia, fixné kombinácie liekov, adherencia k liečbe, prognóza

Benefity kombinovanej liečby artériovej hypertenzie
Arterial hypertension is a serious global health issue, affecting millions of patients. Although modern and effective antihypertensive drugs are available, most patients remain with a suboptimal blood pressure control. Therefore, hypertensive patients will need a combination of antihypertensive agents to achieve the therapeutic goals. Recent 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension recommend initiating treatment with two drugs – as fixed drug combination. Combination therapy provides greater antihypertensive effect than the use of high doses of monotherapy, and adherence to treatment is also better. The benefit of fixed combination therapy for patient prognosis has also been confirmed. Compared to free antihypertensive combinations, there has been a significant reduction in cardiovascular events.
Key words: monotherapy, fixed drug combinations, adherence to treatment, prognosis
MUDr. Libuše Ircingová
Centrum léčby bolesti KARIM, FN Plzeň
Farmakoterapie bolestí zad a kloubů v ambulanci praktického lékaře
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Pneumologické oddělení, Medicon, a. s., Praha
Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Interní klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Poškození sliznice trávicího traktu nesteroidními antiflogistiky
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Martin Karlík, PhD.
SM centrum, II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Diferenciálna diagnostika optickej neuritídy
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Infekcia ľudským papilomavírusom v otorinolaryngológii
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Antibiotiká ako voľba v prevencii infekcií močových ciest
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Rezidentské štúdium – súčasť vzdelávania všeobecných lekárov (časť 1)
ODBORNÉ PODUJATIA
Odborný program_1. kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
Prvá informácia_1. kongres Slovenskej obezitologickej sociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s. r. o., Institut spánkové medicíny, Praha
Hypnotika v léčbě nespavosti
created by © zooom.sk s.r.o.