Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš, záchranár a pedagóg
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Šárka Tesařová
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Nové možnosti v diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno
Role praktického lékaře v léčbě hepatitidy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ingrid Menkyová
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Poruchy chôdze u pacientov so sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Stresová inkontinencia moču u mužov
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Nové perspektivy léčby migrény
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Špecifiká komunikácie s pacientom trpiacim demenciou
Komunikácia je vo všeobecnej rovine definovaná ako odovzdávanie a vzájomná výmena informácií. Odovzdávanie a výmena informácií medzi ľuďmi je proces, ktorý sa realizuje a šíri prostredníctvom jazykových, ale aj nejazykových signálov, spôsobov a prostriedkov. Ľudia dokážu zdieľať svoje skúsenosti, pocity, túžby a myšlienky hovoreným i písaným slovom. Komunikácia nám dáva pocit spojenia s druhými. Pri demencii schopnosť zdieľať skúsenosti s druhými postupne mizne.
Kľúčové slová: komunikácia, demencia, princípy komunikácie

Communications specifics with dementia pacient
Communication is generally defined as the transmission and exchange of information. The transfer and exchange of information between people is a process that is realized and disseminated through language but also non-language signals, ways and means. People can share their experiences, feelings, desires and thoughts with both spoken and written words. Communication gives us a sense of connection with others. In dementia, the ability to share experiences with others gradually disappears.
Key words: communication, dementia, communication principles
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Bc. Charlotte Mlčochová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Simultánní sklerotizace dvou cyst štítné žlázy absolutním alkoholem
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 2. časť
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Štrofová
Ortoptika Dr. Očko, Praha
Oční postižení u kožních onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.