Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš, záchranár a pedagóg
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Šárka Tesařová
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Nové možnosti v diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno
Role praktického lékaře v léčbě hepatitidy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ingrid Menkyová
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Poruchy chôdze u pacientov so sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Stresová inkontinencia moču u mužov
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Nové perspektivy léčby migrény
Akutní léčba migrenózních atak je dosud omezena na užití jednoduchých analgetik, nesteroidních antiflogistik, ergotaminových preparátů a triptanů. Na základě našich znalostí o patofyziologii migrény, která je zmíněna v tomto článku, byly vyvinuty nové léky pro léčbu akutních záchvatů migrény, které jsou cílené zejména na calcitonin gene–related peptid (CGRP) a serotoninové 5-HT1F receptory. Jsou zmíněny i další terapeutické cíle jako glutamát, kombinace 5-HT1B/1D receptorů a syntázy neuronálního oxidu dusnatého a léky ovlivňující korovou šířící se depresi. V profylaxi migrény nejslibnějším přístupem jsou humanizované monoklonální protilátky proti CGRP nebo CGRP receptoru. V současnosti se vyvíjejí i neinvazivní a invazivní neuromodulační techniky v akutní i profylaktické léčbě.
Kľúčové slová: calcitonin gene-related peptid (CGRP), serotoninové 5-HT1F receptory, oxid dusnatý, glutamát, korová šířící se deprese, monoklonální protilátky proti CGRP nebo CGRP receptoru, antikonvulziva

New perspectives of the treatment of migraine
The acute treatment of migraine attacks is so far limited to the use of simple analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, ergotamines and triptans. On the basis of our knowledge about pathophysiology of migraine, which is mentioned in this article, new medicaments for the treatment of acute migraine attacks have been developed targeted especially to calcitonin gene–related peptide(CGRP) and serotonin 5-HT1F receptors. Other therapeutic targets are mentioned, such as glutamate, combination of 5-HT1B/1D receptors and neuronal nitric oxide synthesis and medicament influencing cortical spreading depression. In the prophylaxis of migraine, the most promising new approach are humanized antibodies against CGRP or the CGRP receptor. Non – invasive and invasive neuromodulation techniques are being developed at present in the acute and prophylactic treatment.
Key words: calcitonin gene-related peptid (CGRP), serotonin 5-HT1F receptors, nitric oxide, glutamate, cortical spreading depression, monoclonal antibodies against CGRP or CGRP receptors, anticonvulsant drugs
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Špecifiká komunikácie s pacientom trpiacim demenciou
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Bc. Charlotte Mlčochová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Simultánní sklerotizace dvou cyst štítné žlázy absolutním alkoholem
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 2. časť
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Štrofová
Ortoptika Dr. Očko, Praha
Oční postižení u kožních onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.