Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš, záchranár a pedagóg
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Šárka Tesařová
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Nové možnosti v diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno
Role praktického lékaře v léčbě hepatitidy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ingrid Menkyová
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Poruchy chôdze u pacientov so sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Stresová inkontinencia moču u mužov
Stresová inkontinencia moču (SUI – stress urinary incontinence) je samovoľný, nedobrovoľný únik moču, ktorý vzniká pri náhlom zvýšení vnútrobrušného tlaku počas určitých činností (kašeľ, kýchanie, beh, skákanie, presun zo stoličky na lôžko u paralyzovaných pacientov, sexuálna aktivita, cvičenie atď.). K nedobrovoľnej strate moču dochádza aj napriek tomu, že močový mechúr je stabilný (bez kontrakcií). Inkontinencia moču u mužov nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu ich života a spája sa s výrazným psychosexuálnym a finančným zaťažením. Najčastejšia patofyziológia SUI u mužov vyplýva z dysfunkcie komplexu uretrálneho sfinktera a/alebo zo zmeny v polohe osi močovej rúry. SUI je často komplikáciou operácie prostaty, ako je radikálna prostatektómia (RAPE) alebo transuretrálna resekcia prostaty (TURP). Ďalšími príčinami mužskej SUI sú iatrogénne poranenia sfinktera (napr. sfinkterotómia u pacientov s miechovou poruchou), neurologické stavy alebo trauma panvového dna a iné. Tento článok stručne sumarizuje súčasné možnosti diagnostiky a stratégie liečby mužskej SUI.
Kľúčové slová: stresová inkontinencia moču u mužov, etiológia, diagnóza, liečba

Stress urinary incontinence in men
Stress urinary incontinence (SUI) is a spontaneous, involuntary leak (loss) of urine resulting from a sudden increase in intraabdominal pressure during certain activities (coughing, sneezing, running, jumping, transferring from chair to bed in paralysed patients, sexual activity, exercise etc.). The involuntary loss of urine occurs even though the bladder is stable (noncontracting). Urinary incontinence in men adversely affects their health-related quality of life and is associated with significant psychosexual and financial burden. The most common pathophysiology behind SUI in men relates to underlying dysfunction of the urethral sphincter complex and/or change in urethral axis. SUI is often a complication following prostate surgery, such as radical prostatectomy (RAPE) or transurethral resection of prostate (TURP). Other causes of male SUI are iatrogenic sphincter injury (e.g. sphincterotomy in spinal disorder patients), neurological conditions or trauma to the pelvic floor, etc. This article briefly summarizes current diagnostic and treatment strategies for male SUI.
Key words: stress urinary incontinence in men, etiology, diagnosis, treatment
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Nové perspektivy léčby migrény
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Špecifiká komunikácie s pacientom trpiacim demenciou
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Bc. Charlotte Mlčochová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Simultánní sklerotizace dvou cyst štítné žlázy absolutním alkoholem
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 2. časť
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Štrofová
Ortoptika Dr. Očko, Praha
Oční postižení u kožních onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.