Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš, záchranár a pedagóg
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Šárka Tesařová
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Nové možnosti v diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno
Role praktického lékaře v léčbě hepatitidy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ingrid Menkyová
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Poruchy chôdze u pacientov so sclerosis multiplex
Bipedálna chôdza je dynamický stereotyp, na ktorého regulácii sa podieľa celý rad štruktúr a dráh nervového systému aferentných aj eferentných, pričom podstatný význam má integrita konvergentných aferentácií z rôznych systémov zúčastnených pri regulácii rovnováhy pri vzpriamenom postoji a chôdzi, ako i intaktnosť eferentných motorických dráh. Ochorenie sclerosis multiplex charakterizované multifokálnymi demyelinizačnými a zároveň axonálnymi léziami centrálneho nervového systému vedie už vo včasných štádiách k narušeniu tejto integrity. Preto sa poruchy chôdze môžu prejaviť už v počiatočných štádiách ochorenia, keď je stupeň zneschopnenia pacienta minimálny. Poruchy postihujú v priebehu ochorenia až 75 % pacientov so sclerosis multiplex. Vedú k zvýšenému riziku pádov s následnými poraneniami, čo zhoršuje kvalitu života pacientov a zároveň zvyšuje náklady na ich liečbu. Je preto významné poruchy chôdze u pacientov so sclerosis multiplex včas diagnostikovať a terapeuticky ovplyvniť. V predkladanej práci uvádzame prehľad charakteristík porúch chôdze u pacientov so sclerosis multiplex, ich diagnostiku a možnosti terapie.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, poruchy chôdze, diagnostika a terapia porúch chôdze

Gait disorders in patients with multiple sclerosis
Bipedal gait represents dynamic stereotype regulated by complex interplay among afferent and efferent structures of nervous system and depends upon integrity of efferent motor tracts. In multiple sclerosis characterized by multifocal demyelinating and axonal lesions of central nervous system their integrity is disturbed in early stages of the disease. Disturbance of gait can be present even in patients with low degree of disability and is present in about 75 % of multiple sclerosis patients in the course of the disease. It can cause increased frequency of falls and injuries of these patients what increases their morbidity and financial load of their treatment. That is why the gait disturbance must be identified early and treated adequately. The presented article gives an overview of characteristics, diagnosis and treatment possibilities of gait disturbances in multiple sclerosis patients.
Key words: multiple sclerosis, gait disorders, diagnostics and treatment of gait disorders
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Stresová inkontinencia moču u mužov
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Nové perspektivy léčby migrény
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Špecifiká komunikácie s pacientom trpiacim demenciou
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Bc. Charlotte Mlčochová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Simultánní sklerotizace dvou cyst štítné žlázy absolutním alkoholem
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 2. časť
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Štrofová
Ortoptika Dr. Očko, Praha
Oční postižení u kožních onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.