Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Viliam Dobiáš, záchranár a pedagóg
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Šárka Tesařová
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Nové možnosti v diagnostice a léčbě familiární hypercholesterolemie
Familiární hypercholesterolemie (FH) je nejčastějším autozomálně dominantním dědičným onemocněním vedoucím ke zvýšeným hodnotám celkovéhoi LDLcholesterolu (LDL-C).Rozlišujeme2formytétonemoci,a to heterozygotní(heFH)a vzácnou homozygotní(hoFH).Onemocnění může být dlouho asymptomatické,prvním projevem bývá často až manifestace KVO,nejčastěji ICHS,k čemuž dochází dříve než u běžné populace.Základním kamenem diagnostiky je anamnéza (zvláště rodinná a osobní) a důkladné fyzikální vyšetření. Stanovení pravděpodobnosti diagnózy FH provádíme pomocí skórovacích systémů, v ČR je nejčastěji používaným Dutch Lipid Clinic Network Criteria. V případě podezření na FH je indikované odeslání pacienta do specializovaného centra sítě MEDPED (Make Early Diagnoses to Prevent Early Deaths in MEDical PEDigrees). Lékem první volby jsou statiny, přičemž preferujeme novější generace s dlouhým poločasem účinku, jako jsou atorvastatin nebo rosuvastatin. Při nedostatečném efektu terapie maximální dávkou statinu nebo při statinové intoleranci nasazujeme ezetimib. Zásadní přelom v léčbě FH představuje biologická terapie – v současnosti je jistě nejvíce skloňovaným zástupcem této skupiny inhibitor PCSK9, který vede ke snížení LDL-C o více než 60 %.
Kľúčové slová: familiární hypercholesterolemie, hypolipidemická terapie, statiny, ezetimib, PCSK9 inhibitory, LDL-aferéza, MedPed

New options in diagnostics and treatment of familial hypercholesterolemia
Familial hypercholesterolaemia(FH)is the most frequent AD hereditary disease,leading to higher levels of total cholesterol and LDL-cholesterol(LDL-C). We distinguish two forms of this disease, heterozygous and rare homozygous. This disease could be longterm asymptomatic and CVD manifestation (the most frequently ischemic heart disease)is often the first sign and it comes sooner than in common population.Diagnostic milestone is anamnesis (especially family and personal) and thorough physical examination. By scoring systems we can classify probability of FH, Dutch Lipid Clinic Network Criteria is mostly used in the Czech Republic. In case of FH suspiction, patient has to be send in specialized centre of MedPed network (Make Early Diagnoses to Prevent Early Deaths in MEDical PEDigrees). First-choice drugs are statins, we prefer newer generations with long half-life effect such as atorvastatin or rosuvastatin.We add ezetimibe in the case of insufficient effect of maximal statin dosage or statinin tolerancy.Essential break through in treatment of FH i sa biological therapy. Nowadays the most discussed member of this group are PCSK9 inhibitors,which can reduce LDL-C more than 60 %.
Key words: familial hypercholesterolemia, hypolipidemic therapy, statins, ezetimib, PCSK9 inhibitors, LDL-apheresis, MedPed
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno
Role praktického lékaře v léčbě hepatitidy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Ingrid Menkyová
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Poruchy chôdze u pacientov so sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Stresová inkontinencia moču u mužov
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Nové perspektivy léčby migrény
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Klinika neurológie FNsP, Prešov
Špecifiká komunikácie s pacientom trpiacim demenciou
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Milan Halenka, Ph.D.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Bc. Charlotte Mlčochová
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, FN a LF UP Olomouc
Simultánní sklerotizace dvou cyst štítné žlázy absolutním alkoholem
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD. – prezidentka SSUMaMK
MUDr. Štefan Trenkler, PhD. – vedecký sekretár SSUMaMK
Správa z 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach – 2. časť
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Štrofová
Ortoptika Dr. Očko, Praha
Oční postižení u kožních onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.