Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vedúca Katedry všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
14. marec 2019 – Zdravé obličky pre každého
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Periférne artériové ochorenie dolných končatín v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Ondřej Kyselák
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika; Biochemický ústav, Lékařská fakulta MU Brno
Hypolipidemika a cílové hodnoty lipidů
MUDr. Mária Sarvašová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Alena Koščálová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra infektológie LF SZU, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Fekálna mikrobiálna terapia v manažmente recidívujúcej klostrídiovej kolitídy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Kožná ambulancia DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Kožné prejavy interných ochorení
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Diagnostika nádorů u mladých dospělých – jaká je role lékaře primárního kontaktu?
POD LUPOU
MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Rastislav Šepitka
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Mahmoud M. Gharaibeh, PhD.
Teaching Department of dentistry, Princes Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan
Nové oddelenia urgentného príjmu na Slovensku
Moderné oddelenie urgentného príjmu (OUP) reprezentuje celú nemocnicu a je „korunou“ dokonalej zdravotnej starostlivosti. Nová stratégia siete urgentného príjmu zlepšuje efektívnosť zdravotnej starostlivosti a zdokonaľuje zachraňovanie ľudských životov na Slovensku, zároveň znižuje jeho zneužívanie a zmierňuje nadmerný tlak na oddelenie. Cieľom moderného oddelenia urgentného príjmu je zmodernizovanie zdravotníckeho vybavenia, zefektívnenie práce zdravotníckeho personálu a skrátenie dĺžky čakacej lehoty pred vyšetrením.
Kľúčové slová: oddelenie urgentného príjmu, urgentná medicína, zdravotná kvalifikácia, starostlivosť o pacienta, triedenie, neodkladná zdravotná starostlivosť

New emergency rooms in Slovakia
The modern emergency department (ED) represents the entire hospital and is the crown of perfect health care. The new emergency network strategy improves the efficiency of health care and saves many lives in Slovakia and reduces the abuse of emergency department and the mitigation of excessive pressure on emergency department. The goal of the modern emergency retirement unit is to shorten the length of patients‘ stay and shorten the length of waiting time before the examination.
Key words: emergency department, emergency medicine, medical qualification, patient care, triage, emergency care
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach
Aktuality klinickej hypertenziológie 2018 Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS), Barcelona, Španielsko, 8. – 11. jún 2018
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
V dňoch 27. – 29. novembra 2018 sa konala v Jeruzaleme 13. svetová konferencia o bioetike, lekárskej etike a zdravotníckom práve
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neoadjuvantná chemorádioterapia zlepšuje celkové prežívanie pri rakovine pankreasu – predbežné výsledky klinickej štúdie PREOPANC-1
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice
Příznak bolesti u psychotických pacientů
created by © zooom.sk s.r.o.