Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vedúca Katedry všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
14. marec 2019 – Zdravé obličky pre každého
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Periférne artériové ochorenie dolných končatín v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Ondřej Kyselák
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika; Biochemický ústav, Lékařská fakulta MU Brno
Hypolipidemika a cílové hodnoty lipidů
MUDr. Mária Sarvašová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Alena Koščálová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra infektológie LF SZU, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Fekálna mikrobiálna terapia v manažmente recidívujúcej klostrídiovej kolitídy
Infekcia vyvolaná Clostridium difficile (CDI) je najčastejšou príčinou nozokomiálnej hnačky a jednou z najčastejších nozokomiálnych nákaz vôbec. Jej incidencia v poslednom desaťročí prudko narastá. Najvýznamnejším rizikovým faktorom rozvoja CDI je pokles diverzity črevného mikrobiómu vyvolaný užívaním širokospektrálnych antibiotík. Ochorenie aj napriek adekvátnej liečbe často recidivuje a platí, že riziko recidívy sa zvyšuje každou ďalšou epizódou. Fekálna mikrobiálna terapia sa ukázala ako efektívna liečebná metóda. Vysoká efektivita FMT pramení zrejme zo schopnosti nápravy dysmikróbie hrubého čreva, a to prenosom fekálneho transplantátu od zdravého darcu do čreva pacienta s CDI.
Kľúčové slová: klostrídiová kolitída, Clostridium difficile, donor, recidíva, fekálna mikrobiálna terapia

Faecal microbiota transplant in management of recurrent Clostridium difficile infection
Clostridium difficile infection is an important cause of hospital-acquired diarrhoea and the most common nosocomial infection at all. Over the past two decades, there has been a dramatic worldwide increase in both the incidence and severity of Clostridium difficile infection (CDI). The most important risk factor CDI is decrease of diversity of intestinal microbiota caused by wide-spectrum antimicrobial therapy. Despite of adequate therapy there are lot of recurrence of CDI. Faecal microbial therapy has showed as effective therapeutic method. The high effectiveness of FMT consists of restoring the intestinal ecosystem by transferring faecal transplant from healthy donor to the intestine of patient with CDI.
Key words: Clostridium difficile, donor, recurrence, faecal microbial therapy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Kožná ambulancia DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Kožné prejavy interných ochorení
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Diagnostika nádorů u mladých dospělých – jaká je role lékaře primárního kontaktu?
POD LUPOU
MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Rastislav Šepitka
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Mahmoud M. Gharaibeh, PhD.
Teaching Department of dentistry, Princes Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan
Nové oddelenia urgentného príjmu na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach
Aktuality klinickej hypertenziológie 2018 Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS), Barcelona, Španielsko, 8. – 11. jún 2018
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
V dňoch 27. – 29. novembra 2018 sa konala v Jeruzaleme 13. svetová konferencia o bioetike, lekárskej etike a zdravotníckom práve
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neoadjuvantná chemorádioterapia zlepšuje celkové prežívanie pri rakovine pankreasu – predbežné výsledky klinickej štúdie PREOPANC-1
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice
Příznak bolesti u psychotických pacientů
created by © zooom.sk s.r.o.