Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vedúca Katedry všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
14. marec 2019 – Zdravé obličky pre každého
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Periférne artériové ochorenie dolných končatín v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Ondřej Kyselák
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika; Biochemický ústav, Lékařská fakulta MU Brno
Hypolipidemika a cílové hodnoty lipidů
Hypolipidemika jsou jedny z celosvětově nejvíce předepisovaných léčiv. V roce 2016 vyšla nová odborná doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi a také nová společná doporučení ESC a EAS (Evropské společnosti pro aterosklerózu) pro management dyslipidemií, ve kterých se objevilo několik změn oproti předchozí verzi doporučení. Jde například o změny v kategorizaci pacientů do jednotlivých skupin kardiovaskulárního rizika a některé změny v cílových hodnotách LDL-cholesterolu. Dosahování těchto cílových hodnot, které je většinou velmi obtížné či nemožné u pacientů s familiární hypercholesterolemií, by měl usnadnit příchod velmi účinné skupiny hypolipidemik, PCSK9 inhibitorů.
Kľúčové slová: dyslipidemie, kardiovaskulární onemocnění, LDL cholesterol, triglyceridy, statiny, PCSK9 inhibitory

Hypolipidemic treatment and target values of lipids
Hypolipidemics are one of the most frequently prescribed drugs in the world. Last year, the updated guidelines were released: European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice by European Society of Cardiology (ESC) and ESC/EAS (European Atherosclerosis Society) Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Both of them contain changes mainly in estimation of individual cardiovascular risk and target levels of LDL-cholesterol. Targeting these goals is usually very difficult and often impossible in patients with familial hypercholesterolemia. PCSK9 inhibitors are a new and very potent hypolipidemics that should make target LDL-cholesterol levels reachable.
Key words: dyslipidemia, cardiovascular diseases, LDL cholesterol, triglycerides, statins, PCSK9 inhibitors
MUDr. Mária Sarvašová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Alena Koščálová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra infektológie LF SZU, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Fekálna mikrobiálna terapia v manažmente recidívujúcej klostrídiovej kolitídy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Kožná ambulancia DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Kožné prejavy interných ochorení
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Diagnostika nádorů u mladých dospělých – jaká je role lékaře primárního kontaktu?
POD LUPOU
MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Rastislav Šepitka
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Mahmoud M. Gharaibeh, PhD.
Teaching Department of dentistry, Princes Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan
Nové oddelenia urgentného príjmu na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach
Aktuality klinickej hypertenziológie 2018 Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS), Barcelona, Španielsko, 8. – 11. jún 2018
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
V dňoch 27. – 29. novembra 2018 sa konala v Jeruzaleme 13. svetová konferencia o bioetike, lekárskej etike a zdravotníckom práve
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neoadjuvantná chemorádioterapia zlepšuje celkové prežívanie pri rakovine pankreasu – predbežné výsledky klinickej štúdie PREOPANC-1
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice
Příznak bolesti u psychotických pacientů
created by © zooom.sk s.r.o.