Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vedúca Katedry všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
14. marec 2019 – Zdravé obličky pre každého
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Periférne artériové ochorenie dolných končatín v ambulancii všeobecného lekára
Periférne artériové ochorenie dolných končatín (PAO DK) je často manifestáciou polyvaskulárneho aterotrombotického procesu s veľmi vysokou kardio-vaskulárnou (KV) morbiditou a mortalitou. Choroba je v klinickej praxi poddiagnostikovaná a nedostatočne liečená. Symptomatická forma PAO DK je v populácii frekventovane zastúpená hlavne u diabetikov, seniorov a imobilných pacientov. Meranie členkovo-brachiálneho tlakového indexu (ABI) predstavuje bazálnu, neinvazívnu metódu na potvrdenie PAO DK i stratifikáciu KV rizika v populácii. Čo najlepšia kontrola rizikových faktorov aterosklerózy a modifikácia životného štýlu s kinezioterapiou môže stabilizovať chorobu u väčšiny klaudikantov. Pacient s kritickou končatinovou ischémiou sa má vždy hospitalizovať s cieľom multidisciplinárneho posúdenia možnosti revaskularizačnej liečby.
Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie dolných končatín, kardio-vaskulárne riziko, diagnostika, ABI, liečba

Peripheral arterial disease (PAD) of lower extremity in general practitioner practice
Peripheral arterial disease (PAD) of lower extremity is often manifestation of polyvascular disease with very high cardio-vascular (CV) morbidity and mortality. PAD is underestimated and undertreated in clinical practice. Asymptomatic form of PAD is common in diabetic, elderly and immobile population of patients. Measurement of ankle-brachial pressure index is basic noninvasive method for estimation of PAD as well as stratification of CV risk in population. The best control of atherosclerotic risk factors and life-style modification with exercise therapy in intermittent claudication can stabilize the disease in majority of patients. In patients with critical limb ischemia should be always multidiscpilinary vascular approach in hospital with possibility of revascularisation therapy.
Key words: peripheral arterial disease of lower extremity, cardio-vascular risk, diagnosis, ABI, therapy
MUDr. Ondřej Kyselák
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika; Biochemický ústav, Lékařská fakulta MU Brno
Hypolipidemika a cílové hodnoty lipidů
MUDr. Mária Sarvašová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Alena Koščálová
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra infektológie LF SZU, Bratislava
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Fekálna mikrobiálna terapia v manažmente recidívujúcej klostrídiovej kolitídy
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Elena Šustrová, PhD.
Kožná ambulancia DERMA junior, s. r. o., Bratislava
Kožné prejavy interných ochorení
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Diagnostika nádorů u mladých dospělých – jaká je role lékaře primárního kontaktu?
POD LUPOU
MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Rastislav Šepitka
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UN L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
MUDr. Mahmoud M. Gharaibeh, PhD.
Teaching Department of dentistry, Princes Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan
Nové oddelenia urgentného príjmu na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach
Aktuality klinickej hypertenziológie 2018 Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS), Barcelona, Španielsko, 8. – 11. jún 2018
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
V dňoch 27. – 29. novembra 2018 sa konala v Jeruzaleme 13. svetová konferencia o bioetike, lekárskej etike a zdravotníckom práve
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Neoadjuvantná chemorádioterapia zlepšuje celkové prežívanie pri rakovine pankreasu – predbežné výsledky klinickej štúdie PREOPANC-1
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice
Příznak bolesti u psychotických pacientů
created by © zooom.sk s.r.o.