Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Luděk Hochmuth
Ambulancia alergológie a klinickej imunológie, II. interná klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Imunomodulačná liečba pri recidivujúcich infekciách v praxi
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF, Košice
ABCDE – systematický prístup k akútne kriticky chorému pacientovi pre každého
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MDDr. Ján Staško
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Nové perorálne antikoagulanciá v klinickej praxi z pohľadu hematológa
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie na krku
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Nejčastější chyby při léčbě deprese v primární péči
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava , Orphanet Slovakia
7. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 8. – 9. november 2018, Bratislava
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša Košiciach, n. o.
Srdcové zlyhávanie – novinky Kongres o srdcovom zlyhávaní 2018 (HFA/ESC). Svetový kongres o akútnom srdcovom zlyhaní. Viedeň, Rakúsko, 26. – 29. mája 2018
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Mgr. Andrea Streďanská
ADOS LUAN, Topoľčany
ADOS a všeobecný lekár
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FACP
Bratislava
Peter Minárik, Ľubomíra Fábryová, Eva Blaho: Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Bratislava, 2018, 264 s., ISBN: 978-80-8140-349-1 Recenzia publikácie
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Klauzová
Asklepion, Klinika a institut estetické medicíny, Praha
Nové možnosti zlepšení kvality pleti
Mgr. Ondřej Šimandl
Lékárna Medifin, Poliklinika Malešice, Praha
Rýma a záněty vedlejších nosních dutin
created by © zooom.sk s.r.o.