Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Luděk Hochmuth
Ambulancia alergológie a klinickej imunológie, II. interná klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Imunomodulačná liečba pri recidivujúcich infekciách v praxi
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF, Košice
ABCDE – systematický prístup k akútne kriticky chorému pacientovi pre každého
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MDDr. Ján Staško
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Nové perorálne antikoagulanciá v klinickej praxi z pohľadu hematológa
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie na krku
Lymfadenopatia (LAP) predstavuje heterogénnu skupinu ochorení. Lymfatické uzliny môžu byť zväčšené pri širokom spektre infekčných, malígnych, autoimunitných a metabolických chorôb. V diferenciálnej diagnostike je potrebné odlíšiť patológie nelymfatického pôvodu, ktoré sa prezentujú rezistenciou na krku – vrodené anomálie, benígne či malígne tumory vychádzajúce z mäkkých tkanív na krku. LAP na krku je častým dôvodom návštevy všeobecného lekára. Jeho úlohou je určiť, či naozaj ide o lymfadenopatiu, a predovšetkým včas oddiferencovať benígnu od malígnej etiológie LAP.
Kľúčové slová: krčná lymfadenopatia, diferenciálna diagnostika, lymfonoditída, metastáza do lymfatických uzlín na krku, lymfoproliferatívne ochorenie

Cervical lymphadenopathy – differential diagnosis
Lymphadenopathy represents a heterogeneous group of diseases. Enlargement of lymph nodes can be caused by a wide range of infectious, malignant, autoimmune and metabolic diseases. In differential diagnosis, others non-lymphatic pathologies presenting as a neck mass, such as congenital anomalies, benign or malignant tumors of soft tissues, have to be distinguished. Cervical lymphadenopathy is a frequent reason of general practitioner´s (GP’s) visit. GP needs to determine whether the resistance of neck is really lymphadenopathy and, in particular, to differentiate benign versus malignant etiology of lymphadenopathy.
Key words: neck lymphadenopathy, differential diagnosis, lymphonoditis, metastasis into cervical lymph node, lymphoproliferative disease
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Nejčastější chyby při léčbě deprese v primární péči
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava , Orphanet Slovakia
7. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 8. – 9. november 2018, Bratislava
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša Košiciach, n. o.
Srdcové zlyhávanie – novinky Kongres o srdcovom zlyhávaní 2018 (HFA/ESC). Svetový kongres o akútnom srdcovom zlyhaní. Viedeň, Rakúsko, 26. – 29. mája 2018
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Mgr. Andrea Streďanská
ADOS LUAN, Topoľčany
ADOS a všeobecný lekár
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FACP
Bratislava
Peter Minárik, Ľubomíra Fábryová, Eva Blaho: Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Bratislava, 2018, 264 s., ISBN: 978-80-8140-349-1 Recenzia publikácie
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Klauzová
Asklepion, Klinika a institut estetické medicíny, Praha
Nové možnosti zlepšení kvality pleti
Mgr. Ondřej Šimandl
Lékárna Medifin, Poliklinika Malešice, Praha
Rýma a záněty vedlejších nosních dutin
created by © zooom.sk s.r.o.