Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Luděk Hochmuth
Ambulancia alergológie a klinickej imunológie, II. interná klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Imunomodulačná liečba pri recidivujúcich infekciách v praxi
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF, Košice
ABCDE – systematický prístup k akútne kriticky chorému pacientovi pre každého
Systém ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) predstavuje systematický postup na úvodné zhodnotenie a liečbu pacienta vo všetkých naliehavých situáciách. Postupne sa systematicky hodnotí a okamžite rieši stav jednotlivých vitálnych funkcií – dýchacích ciest, dýchania, krvného obehu a vedomia, s následným celkovým vyšetrením pacienta na zistenie príčiny akútneho stavu. Tento prístup sa široko používa v urgentnej a intenzívnej medicíne a má predpoklad zlepšiť klinický výsledok pacienta, pretože upozorňuje zdravotníkov na život ohrozujúce klinické problémy pacienta. Použitie ABCDE prístupu umožňuje získať cenný čas do príchodu špecialistov na urgentnú medicínu a do stanovenia definitívnej diagnózy s poskytnutím kauzálnej liečby. Teoretické a praktické poznatky o ABCDE prístupe by si mali osvojiť všetci zdravotníci, pretože sa môžu kedykoľvek stretnúť s pacientom so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami, či už na pracovisku, alebo mimo neho.
Kľúčové slová: urgentná medicína, všeobecná medicína, kriticky chorý pacient, trauma, ABCDE

ABCDE – systematic approach to acute critically ill patient for everyone
The Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach is applicable in all clinical emergencies for immediate assessment and treatment. The approach is widely accepted by experts in emergency medicine and likely improves outcomes by helping health care professionals focusing on the most life-threatening clinical problems. In an acute setting, high-quality ABCDE skills among all treating team members can save valuable time and improve team performance. Dissemination of knowledge and skills related to the ABCDE approach are therefore needed.
Key words: emergency medicine, general medicine, critical patient, trauma, ABCDE
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MDDr. Ján Staško
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Nové perorálne antikoagulanciá v klinickej praxi z pohľadu hematológa
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.
Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatie na krku
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Nejčastější chyby při léčbě deprese v primární péči
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Gabriela Hrčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava , Orphanet Slovakia
7. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách, 8. – 9. november 2018, Bratislava
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša Košiciach, n. o.
Srdcové zlyhávanie – novinky Kongres o srdcovom zlyhávaní 2018 (HFA/ESC). Svetový kongres o akútnom srdcovom zlyhaní. Viedeň, Rakúsko, 26. – 29. mája 2018
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Mgr. Andrea Streďanská
ADOS LUAN, Topoľčany
ADOS a všeobecný lekár
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FACP
Bratislava
Peter Minárik, Ľubomíra Fábryová, Eva Blaho: Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Bratislava, 2018, 264 s., ISBN: 978-80-8140-349-1 Recenzia publikácie
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Kateřina Klauzová
Asklepion, Klinika a institut estetické medicíny, Praha
Nové možnosti zlepšení kvality pleti
Mgr. Ondřej Šimandl
Lékárna Medifin, Poliklinika Malešice, Praha
Rýma a záněty vedlejších nosních dutin
created by © zooom.sk s.r.o.