Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Terapeutické zmeny životného štýlu = prevencia a rehabilitácia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Ing. Katarína Sládeková
NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Ivan Varga, PhD.
Cardio-Integra, s. r. o., Bratislava
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, s. r. o., Martin
MUDr. Ivan Luknár, PhD.
NÚSCH, a. s., Bratislava
PhDr. Katarína Melicherčíková
NÚSCH, a. s., Bratislava
Aké sú zásady komplexnej kardiovaskulárnej rehabilitácie pacientov so srdcovým zlyhávaním?
Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, LF UK v Hradci Králové, Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská Univerzita Opava
Optimální léčba žilního tromboembolismu
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, Katedra všeobecného lekárstva a Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Kardiorenálne syndrómy z pohľadu nefrológa
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
HyperCKémia – etiológia, klinický význam a diferenciálna diagnostika
MUDr. František Jurčaga, MPH
Centrum pre liečbu SM, Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
Sclerosis multiplex a potreba medziodborovej spolupráce
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Vyšetrovacie metódy pri ochorení obličiek a močových ciest
PARAGRAF
JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, Bratislava
Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Nespolupracujúci pacient v slovenskom práve
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice , Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2018 XVI. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) – 2. časť
MEDICÍNA PRE PRAX – kongres lekárov 1. kontaktu – krátke zhrnutie 14. ročníka
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nové smery v liečbe pokročilého kolorektálneho karcinómu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno, Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno
Doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno
Onkofertilita – perspektivy a komplikace
V SKRATKE
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Antiseptiká a iné prípravky na podpornú liečbu pri zápale ústnej dutiny a hltana
created by © zooom.sk s.r.o.