Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Mgr. Milan Sedliak, PhD., LitT.
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Endokrinné a metabolické účinky fyzického tréningu pacientov s hypogonadizmom
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie potravín, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Nitra
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy ľudí, Nitra
Laktózová intolerancia a jej diétne riešenia
MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH
Oddelenie klinickej imunológie, OLM UNLP, Košice
MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lieky ako významný spúšťač hypersenzitívnych reakcií
Hypersenzitívne liekové reakcie predstavujú významný podiel na nežiaducich účinkoch liekov. V patogenéze reakcie na lieky sa okrem neimunologických mechanizmov uplatňujú aj mechanizmy imunologické. I napriek významnému pokroku v pochopení procesov, ktoré sa podieľajú na rozvoji liekových hypersenzitívnych reakcií, je mnoho nejasného. Klinický obraz je variabilný, zahŕňajúci od ľahkých prejavov typu kožných lézií, urtikárií cez makulopapulárny rash až po život ohrozujúce stavy s rozvojom anafylaktického šoku. Ich výskyt a priebeh je často nepredvídateľný. Stanovenie diagnózy je náročné, pričom ide o komplexný a pomerne zložitý proces postavený na anamnéze, fyzikálnom vyšetrení a doplnení in vivo a in vitro vyšetrení. V liečbe uvedených stavov je zlatým štandardom prísna eliminácia kauzálneho lieku z medikácie pacienta, ako aj možných skrížene reagujúcich preparátov. V určitých prípadoch, v ktorých nie je možné adekvátne nahradiť liek zodpovedajúcou alternatívou, je možnosťou liečby aj desenzibilizácia s navodením tolerancie.
Kľúčové slová: lieková hypersenzitivita, alergia na lieky, diagnostika, laboratórne metódy

Drugs as a significant trigger for hypersensitivity reactions
Hypersensitivity drug reactions represent a significant proportion of adverse drug reactions. In the pathogenesis of drug reactions, immunological mechanisms are used in addition to non-immunological mechanisms. Despite significant advances in understanding the processes involved in the development of drug hypersensitivity reactions, there is a lot of uncertainty. The clinical picture is variable, ranging from mild and moderate manifestations such as skin lesions, urticaria through maculopapular rash to life-threatening conditions with the development of anaphylactic shock. Their occurrence and course are often unpredictable. Determining the diagnosis is demanding, requiring a complex process based on a clinical history, physical examination supplemented by in vivo tests and in vitro procedures. In the treatment of these conditions, the gold standard is the strict elimination of the causal drug from the patient‘s medication as well as possible cross-reactive preparations. In certain cases, when it is not possible to substitute adequately the drug, a corresponding alternative is the desensitization with induction of tolerance, possibility of treatment as well.
Key words: drug hypersensitivity, allergy to drugs, diagnostics, laboratory methods
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
III. interní gerontometabolická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Evolokumab pro léčbu familiární hypercholesterolémie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Neurologická klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Typické prvotné príznaky sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Včasný záchyt karcinómu prostaty – úloha všeobecného lekára
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.
Hematológia, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
MUDr. Monika Drakulová
Synlab, Bratislava-Kramáre
MUDr. Hana Krutá
Synlab, Bratislava-Kramáre
MUDr. Eva Luptáková
Synlab, Bratislava-Kramáre
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH
OHT, NÚDCH, Bratislava
Ing. Jana Kopčová
OHT, NÚDCH, Bratislava
RNDr. Michaela Macichová
OHT, FN L. Pasteura, Košice
Hemoglobinopatie na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2018 XVI. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) – 1. časť
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia SLK
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Správne písanie zložených prídavných mien je kľúčom k adekvátnej komunikácii
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Toxická ortuť v organizme človeka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Josef Trnka
MOJIP a léčba bolesti, Nemocnice Sokolov
Spolupráce algeziologa a ambulantního psychiatra v péči o závislého pacienta
created by © zooom.sk s.r.o.