Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Mgr. Milan Sedliak, PhD., LitT.
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Endokrinné a metabolické účinky fyzického tréningu pacientov s hypogonadizmom
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
Prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie potravín, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Nitra
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy ľudí, Nitra
Laktózová intolerancia a jej diétne riešenia
MUDr. Štefan Raffáč, PhD., MPH
Oddelenie klinickej imunológie, OLM UNLP, Košice
MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD.
Klinika hematológie a onkohematológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Lieky ako významný spúšťač hypersenzitívnych reakcií
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
III. interní gerontometabolická klinika, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Evolokumab pro léčbu familiární hypercholesterolémie
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Neurologická klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Typické prvotné príznaky sclerosis multiplex
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Včasný záchyt karcinómu prostaty – úloha všeobecného lekára
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.
Hematológia, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
MUDr. Monika Drakulová
Synlab, Bratislava-Kramáre
MUDr. Hana Krutá
Synlab, Bratislava-Kramáre
MUDr. Eva Luptáková
Synlab, Bratislava-Kramáre
MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH
OHT, NÚDCH, Bratislava
Ing. Jana Kopčová
OHT, NÚDCH, Bratislava
RNDr. Michaela Macichová
OHT, FN L. Pasteura, Košice
Hemoglobinopatie na Slovensku
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., mim. prof.
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF, Košice Centrum pre hypertenziu, Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n. o.
Artériová hypertenzia – súčasné klinické trendy 2018 XVI. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (Česká republika) – 1. časť
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
Angiologická sekcia SLK
Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Správne písanie zložených prídavných mien je kľúčom k adekvátnej komunikácii
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Toxická ortuť v organizme človeka
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Josef Trnka
MOJIP a léčba bolesti, Nemocnice Sokolov
Spolupráce algeziologa a ambulantního psychiatra v péči o závislého pacienta
Již od starověku mají opioidy v léčbě bolesti nezastupitelnou roli. Jejich komplexní účinek pokrývá celou řadu symptomů doprovázejících bolestivé stavy. Potenciál ke vzniku závislosti mají jak pacienti s akutní, tak chronickou bolestí, zejména nenádorovou. Podle standardů léčby bolesti je indikací k podání opioidů nikoliv etiologie bolesti, ale její intenzita. Závislost na lécích proti bolesti na bázi opioidů je relativně častá, ale především velmi obávaná komplikace u pacientů léčených pro chronickou nenádorovou bolest (CHNNB). Představuje vysokou zátěž pro pacienta, zdravotní systém i pro celou společnost. Dlouhodobá expozice opioidům vede k procesům neuroadaptace v CNS – rozvoji tolerance (žádoucí – snížení sedace, odeznění nevolnosti, zvracení x nežádoucí – snížený analgetický účinek). Z klinického hlediska je třeba odlišit fyzickou toleranci opioidů a psychickou závislost na opioidech. Fyzická tolerance představuje fyziologickou adaptaci na trvalou přítomnost určité látky v lidském organismu, jejíž následné vynechání vede k rozvoji syndromu z odnětí (Withdrawal syndrome). Psychická závislost je oproti tomu komplexní biopsychosociální fenomén se specifickým vzorcem chování (nutkavý pocit a chorobná touha užívat danou dávku i přes neblahé zdravotní, psychosociální a existenční důsledky – se ztrátou kontroly nad užíváním léku). K užití opioidu pak dochází nikoliv pro potlačení bolesti, ale pro specifický euforizující efekt. Klasický je návykový trojúhelník – expozice rizikové látce + vnímavý jedinec + typický sociální kontext. Vysoce rizikovým faktorem vzniku psychické závislosti je pak stav bez bolesti. O závislost se nejedná v situaci, kdy se pacient mnohdy opakovaně i agresivně dožaduje úpravy a zesílení léčby pro insuficientní analgezii, pokud po úpravě dávkování a dosažení úlevy dochází k úpravě chování. V klinické praxi se můžeme setkat s terapeutickou závislostí, projevující se lpěním na léčebné modalitě, která v minulosti pomohla. Spolupráce algeziolog – ambulantní psychiatr – závislý pacient je při léčbě naprosto zásadní. Závislý pacient se může objevit kdekoliv, algeziolog však dle platné legislativy nemůže diagnostikovat závislost ani indikovat substituční léčbu. Nejedná se o stovky nebo desítky pacientů, spíše o jednotlivé případy pacientů, jimž je potřeba pomoci.
Kľúčové slová: bolest, závislost na opioidech, fyzická tolerance

Collaboration between a pain specialist and outpatient psychiatrist in the care of a patient with addiction
Since ancient times, opioids have had an irreplaceable role in treating pain. Their comprehensive effect covers a wide range of symptoms accompanying painful conditions. Patients with both acute and chronic, particularly non-tumour-related, pain have a potential for developing an addiction. According to pain management standards, it is not the pain aetiology, but its intensity that is the indication for opioid administration. Addiction to opioid-based pain medications is a relatively common and, what is more, much-feared complication in patients treated for chronic non-tumour-related pain. It is a major burden for the patient, the health care system, and the whole society. Long-term exposure to opioids leads to the processes of neuroadaptation in the CNS – the development of tolerance (desirable – sedation, nausea, vomiting vs. undesirable – analgesic effect). From a clinical viewpoint, a distinction has to be made between physical tolerance to opioids and psychological dependence on opioids. Physical tolerance involves a physiological adaptation to the continuous presence of a certain substance in the human body the subsequent omission of which results in the development of withdrawal syndrome. By contrast, psychological dependence is a comprehensive biopsychosocial phenomenon with a specific pattern of behaviour (a compulsive feeling and pathological craving to take a given dose in spite of negative health, psychosocial, and existential consequences – with a loss of control over the use of the drug). As a result, opioid use occurs not because of pain relief, but for a specific euphorizing effect. There typically occurs an addiction triangle – exposure to a risk substance + susceptible individual + typical social context. Accordingly, a pain-free condition is a high-risk factor for developing psychological dependence! Dependence is not the case when the patient often repeatedly and aggressively requests treatment adjustment and intensification because of insufficient analgesia, and when, after dosage adjustment and obtaining relief, behaviour modification occurs. In the clinical practice, it is possible to encounter therapeutic dependence manifested by insisting on a treatment modality that was helpful in the past. The collaboration of the pain management specialist, outpatient psychiatrist, and addicted patient is essential in the treatment. An addicted patient can be encountered anywhere; however, under current legislation, a pain management specialist cannot diagnose addiction and indicate replacement therapy. Rather than hundreds or dozens of patients, we are talking about individual patient cases that require our assistance.
Key words: pain, opioid addiction, physical tolerance
created by © zooom.sk s.r.o.