Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Kardiologický pacient z pohľadu urológa
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU a Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
Akútne poškodenie obličiek
MUDr. Roman Margóczy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica , Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Antihypertenzíva v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Náhla srdcová smrť u mladých ľudí a športovcov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému
MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Psychotické poruchy zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Spánkové laboratórium, Psychiatrická klinika FN a FZ UAD, Trenčín
Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Jozef Kadlečík
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
PhDr. Mgr. Alena Dudeková, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Takotsubo syndróm v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (kazuistika)
POD LUPOU
MUDr. Tomáš Jankovič
BaMaMed, s. r. o., Chirurgická ambulancia, Nitra
Quo vadis ambulantná chirurgia?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Hypertermická intraperitoneálna chemoterapia
MUDr.Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nová metóda skríningu kolorektálneho karcinómu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno , KIO LF University Ostrava, Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
Farmakorezistentní deprese – jak dál?
Farmakorezistentní deprese (treatment resistant depression, TRD) je spojena s vyšším rizikem suicidia a špatnou prognózou. Léčba je problematická. Než sáhneme k doporučeným postupům, tj. změně antidepresiva, augmentaci a kombinaci antidepresiv, měli bychom zhodnotit diagnostické aspekty, hlavně komorbiditu a adekvátnost dosavadní léčby včetně adherence. Často používané kombinace antidepresiv a augmentace antipsychotiky 2. generace nesou s sebou všechny nevýhody polyterapie. Další možnost nabízí monoterapie multimodálními/multifunkčními antidepresivy, která postihují více molekulárních cílů různými mechanizmy. Studie v tomto směru zatím chybí.
Kľúčové slová: farmakorezistentní deprese, kombinace antidepresiv, augmentace, multimodální/multifunkční antidepresiva

Pharmacoresistant depression – what is the next step?
Pharmacoresistant depression (treatment resistant depression, TRD) is associated with a higher suicidal risk of suicides and poor prognosis. Its management is a challenge. Before using the recommended strategies for TRD i.e. switch to another antidepressant, augmentation and combination of antidepressant, we should evaluate the diagnosis, mainly comorbidity and adequacy of previous treatment including adherence. Frequently used strategies such as augmentation and combinations have all disadvantages of polytherapy. An interesting option for TRD is monotherapy with multimodal/multifunctional antidepressants, aiming at several molecular targets with different mechanism of action. Clinical studies in this indication have not been done.
Key words: pharmacoresistant depression, combination of antidepressants, augmentation, multimodal/multifunctional antidepressants
created by © zooom.sk s.r.o.