Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Kardiologický pacient z pohľadu urológa
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU a Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
Akútne poškodenie obličiek
MUDr. Roman Margóczy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica , Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Antihypertenzíva v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Náhla srdcová smrť u mladých ľudí a športovcov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému
MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Psychotické poruchy zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Spánkové laboratórium, Psychiatrická klinika FN a FZ UAD, Trenčín
Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Jozef Kadlečík
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
PhDr. Mgr. Alena Dudeková, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Takotsubo syndróm v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (kazuistika)
Bolesti na hrudníku sú jedným z najčastejším dôvodom výjazdov posádok záchrannej zdravotnej služby. I napriek správnemu iniciálnemu zhodnoteniu pacienta v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a správnej diferenciálnej diagnostike nám zostávajú niektoré diagnózy nedostupné. Patrí k nim aj takotsubo syndróm, ľudovo nazývaný syndróm zlomeného srdca, ktorý v prednemocničnej fáze nevieme potvrdiť, avšak vieme pacienta liečiť symptomaticky a smerovať ho do správneho zdravotníckeho zariadenia. Opisujeme možno neuveriteľnú zhodu okolností, ktoré viedli k ohrozeniu života troch ľudí. Práve preto je nesmierne dôležité sa napriek minimálnym diagnostickým pomôckam správne rozhodnúť, a to najmä podľa anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia.
Kľúčové slová: takotsubo syndróm, takotsubo kardiomyopatia
Chest pain is the most common reason for dispatching Emergency Medical Services. In spite of correct initial evaluation of patient in pre-hospital medical care and precise differential diagnostics, some diagnoses remain unobtainable. Among them is also takotsubo syndrome, also called „broken-heart syndrome“, which we are unable to confirm, but we can provide the patient with symptomatic treatment and transport him/her to the appropriate medical facility. We are describing perhaps incredible coincidence which, however, almost led to loss of life of three people. Due to above mentioned facts, it is very important, despite the lack of diagnostic equipment, to correctly evaluate the situation, mainly by patient history and physical examination.
Key words: takotsubo syndrome, takotsubo cardiomyopathy
POD LUPOU
MUDr. Tomáš Jankovič
BaMaMed, s. r. o., Chirurgická ambulancia, Nitra
Quo vadis ambulantná chirurgia?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Hypertermická intraperitoneálna chemoterapia
MUDr.Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nová metóda skríningu kolorektálneho karcinómu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno , KIO LF University Ostrava, Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
Farmakorezistentní deprese – jak dál?
created by © zooom.sk s.r.o.