Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Kardiologický pacient z pohľadu urológa
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU a Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
Akútne poškodenie obličiek
MUDr. Roman Margóczy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica , Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Antihypertenzíva v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Náhla srdcová smrť u mladých ľudí a športovcov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému
MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Psychotické poruchy zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Spánkové laboratórium, Psychiatrická klinika FN a FZ UAD, Trenčín
Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii
Spánková medicína je interdisciplinárny klinický odbor zaoberajúci sa spánkovými poruchami. Z historického hľadiska sa spánková medicína týkala hlavne neuropsychiatrických disciplín (narkolepsia, parasomnie, insomnie). Neskôr sa stala doménou aj internistických disciplín, najmä v súvislosti s diagnostikou a liečbou syndrómu spánkového apnoe. Insomnia, hypersomnia (nadmerná denná spavosť) a únava patria k nešpecifickým, ale najčastejším klinickým symptómom nozologicky takých odlišných spánkových porúch, ako je insomnia pri duševnej poruche, syndróm spánkového apnoe, alebo periodické pohyby končatín v spánku. Ich liečba je odlišná, predchádza jej správna diferenciálna diagnostika. Pre viaceré spánkové poruchy je celonočné polysomnografické vyšetrenie zlatým diagnostickým štandardom.
Kľúčové slová: polysomnografia, insomnia, spánkové apnoe, periodické pohyby končatín v spánku, spánková medicína

Videopolysomnography and it´s use in psychiatry
Sleep medicine is an interdisciplinary clinical field interested in sleep disorders. Sleep medicine was related to mostly neuropsychiatric disciplines (narcolepsia, parasomnia, insomnia) from the historical point of view. Later became a domain of internal medicine disciplines, particularly in connection with diagnostics and treatment of sleep apnea syndrome. Insomnia, hypersomnia (excessive daily sleeping) and exhaustion belongs to nonspecific, but most common clinical symptoms nosologically so far indifferent sleep disorders such as insomnia within psychic disorder, sleep apnoe syndrome or periodical movements of extremities during sleep. Their treatment is different, the right differential diagnostics passes through it. The all night polysomnographic examination is a golden diagnostic standard for various sleep disorders.
Key words: polysomnography, insomnia, sleep apnea, periodic limb movement disorder, sleep medicine
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Jozef Kadlečík
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
PhDr. Mgr. Alena Dudeková, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Takotsubo syndróm v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (kazuistika)
POD LUPOU
MUDr. Tomáš Jankovič
BaMaMed, s. r. o., Chirurgická ambulancia, Nitra
Quo vadis ambulantná chirurgia?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Hypertermická intraperitoneálna chemoterapia
MUDr.Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nová metóda skríningu kolorektálneho karcinómu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno , KIO LF University Ostrava, Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
Farmakorezistentní deprese – jak dál?
created by © zooom.sk s.r.o.