Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Vážené kolegyne a vážení kolegovia!
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Kardiologický pacient z pohľadu urológa
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU a Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave
Akútne poškodenie obličiek
MUDr. Roman Margóczy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica , Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Antihypertenzíva v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Náhla srdcová smrť u mladých ľudí a športovcov
Riziko náhlej kardiálnej smrti počas športovej aktivity je u výkonnostných športovcov vyššie ako v bežnej populácii. Na náhlom úmrtí sa spolupodieľa preexistujúca kardiovaskulárna anomália štrukturálneho alebo funkčného charakteru spolu s vysokým stupňom fyzickej námahy. Najčastejšou príčinou náhlej smrti u mladých športovcov je hypertrofická kardiomyopatia a arytmogénna kardiomyopatia pravej komory. Mechanizmom je najčastejšie komorová tachykardia. Pri absencii štrukturálneho ochorenia srdca je pri nevysvetlených úmrtiach nutné myslieť na iónové kanalopatie. Základným opatrením na prevenciu náhlej smrti pri športe je dôsledný skríning a pravidelné kontroly u aktívnych športovcov, s následným vylúčením rizikových jedincov z výkonnostného športu.
Kľúčové slová: náhla kardiálna smrť, hypertrofická kardiomyopatia, arytmogénna kardiomyopatia pravej komory, kanalopatie, komorová tachykardia, ICD

Sudden cardiac death in young age and in athletes
Risk of sudden cardiac death in athletes is higher than in common population. Structural or functional cardiovascular abnormalities together with high level of physical exercise co-participate on sudden death. Most frequent causes of sudden death in young athletes are hypertrophic cardiomyopathy and arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Mechanism is most commonly ventricular tachycardia. In the absence of structural cardiovascular disease ion chanelopathies should be suspected as a cause of unexplained death. Pre-participation screening, regular controls and exclusion of risk person from athletic activities are most important measures in prevention of sudden death in sport.
Key words: sudden cardiac death, hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, channelopathies, ventricular tachycardia, ICD
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému
MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Psychotické poruchy zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Spánkové laboratórium, Psychiatrická klinika FN a FZ UAD, Trenčín
Videopolysomnografia a jej využitie v psychiatrii
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
Jozef Kadlečík
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
PhDr. Mgr. Alena Dudeková, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
LSE – Life Star Emergency, záchranná služba, s. r. o., Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Takotsubo syndróm v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (kazuistika)
POD LUPOU
MUDr. Tomáš Jankovič
BaMaMed, s. r. o., Chirurgická ambulancia, Nitra
Quo vadis ambulantná chirurgia?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Hypertermická intraperitoneálna chemoterapia
MUDr.Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nová metóda skríningu kolorektálneho karcinómu
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
CEITEC-MU, Psychiatrická klinika FN Brno , KIO LF University Ostrava, Oddělení psychiatrie, FN Ostrava
Farmakorezistentní deprese – jak dál?
created by © zooom.sk s.r.o.