Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Vzdelávanie všeobecných lekárov na Slovensku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Dom srdca, Martin , Slovenská liga proti hypertenzii
Andrologický pacient z pohľadu kardiológa
MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
II. interní klinika – gastroenterologická a hepatologická, Fakultní nemocnice Olomouc
Vředová choroba gastroduodenální
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Prof. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Ústav farmakologie, 3. LF UK Praha
Apixaban již více než dva roky dostupný v léčbě žilní trombembolické nemoci
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Beata Špániková, PhD.
LF UK Bratislava, Osteocentrum pre onkologické diagnózy OUSA a Interná a praktická ambulancia, Bratislav
Sekundárna osteoporóza pri nádorových ochoreniach
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Súčasné možnosti konzervatívnej liečby benígnej hyperplázie prostaty
MUDr. Martina Bakošová
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Diagnostika reumatických chorôb a dôležitosť medziodborovej spolupráce
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
Regionálna komora zubných lekárov, Košice
MUDr. Silvia Timková, PhD.
I. stomatologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
MDDr. Martina Kyjovská Čičváková
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Glossitis atrophica (Vyhladený jazyk)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Otrava oxidom uhoľnatým v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti
Otrava oxidom uhoľnatým (CO) je významným zdravotným, sociálnym a ekonomickým problémom väčšiny vyspelých krajín sveta. Zaujíma prvé miesto medzi náhodnými otravami v Európe i severnej Amerike. Ročne umiera na Slovensku 125 – 150 ľudí (2 – 3 prípady na 100 000 obyvateľov za rok) (1), pričom ľahšie formy otravy – asi 30 %, nie sú v prvom kontakte správne diagnostikované pre nešpecifické príznaky. Najčastejšie sa zamieňajú za chrípku, únavový a depresívny syndróm, gastroenteritídu, otravu alkoholom a inými látkami, cievnu mozgovú príhodu a iné (2, 3). Problémom u tých, ktorí prežili, sú trvalé neurologické následky, poruchy pamäti, zmeny osobnosti. V článku sú uvedené základné charakteristiky otravy CO, výskyt, príznaky, diagnostika a liečba v prednemocničnej starostlivosti. Súčasťou sú dve krátke kazuistiky z výjazdu záchrannej zdravotnej služby.
Kľúčové slová: oxid uhoľnatý, otrava, kyslíková liečba, detektor oxidu uhoľnatého

Carbon monoxide poisoning in prehospital care
Carbon monoxide (CO) poisoning is a major health, social and economic problem for most advanced countries in the world. It occupies the first place between random poisoning in Europe and North America. There are 125 – 150 people per year in the country (2 – 3 cases per 100,000 inhabitants per year) (1), with easier forms of poisoning – about 30 % are not properly diagnosed for nonspecific symptoms in the first contact. The most common mistaken diagnoses are: influenza, fatigue and depressive syndrome, gastroenteritis, alcohol and other poisoning, stroke, and others (2, 3). The problem with survivors are permanent neurological consequences, memory disorders, personality changes. The article presents the basic characteristics of CO poisoning, incidence, symptoms, diagnosis and treatment in pre-hospital care. Two short case reports from the emergency medical service are part of it.
Key words: carbon monoxide, poisoning, oxygen therapy, carbon monoxide detector
POD LUPOU
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej tarostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Michal Ilavský
Falck Záchranná, a. s., Košice
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej medicíny Lekárskej fakulty, Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
AED – reálny prínos, situácia na Slovensku, ako ďalej
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG s. r. o., Nové Zámky
Zaznelo na XIII. ročníku kongresu lekárov 1. kontaktu Medicína pre prax, Bratislava, 13. – 14. 9. 2017, Colon irritabile – IBS a liečba probiotikami
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Vysoký príjem tukov = rakovina?
MUDr.Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava
Stúpajúci trend kolorektálneho karcinómu u mladších dospelých v USA
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie, FN a LF UP, Olomouc
Chrápání – stav život ohrožující?
created by © zooom.sk s.r.o.