Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, Košice
Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia
TÉMA ROKA
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Mikus, PhD.
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
PhDr. Eva Bajanová, PhD.
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
MUDr. Eva Rajnohová
Klinika geriatrie SZU a UNB, Bratislava
Obezita vo vyššom veku
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Interní kardiologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta MU, Brno , Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Motivace pacienta k celoživotnímu užívání léků u arteriální hypertenze
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Petra Došeková
Neurologické oddelenie FN, Trnava
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
Neurologické oddelenie FN, Trnava
MUDr. Verata Maková
Očné oddelenie FN, Trnava
Optická neuritída ako jeden z prvých príznakov sclerosis multiplex
MUDr. Veronika Ballová
Hämatologie/Onkologie, Kantonsspital Baden, Švajčiarsko
Vyliečený pacient po onkologickej liečbe v ambulancii všeobecného lekára
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Mgr. Peter Knapík
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Pacient alkoholik – zdravotné riziká, možnosti liečby v ambulantnej starostlivosti, špecifiká starostlivosti
VŁEOBECNÉ LEKÁRSTVO
MUDr. Petra Dobrovodská
Ambulancia všeobecného lekára, Cífer
Krvácanie z dolnej časti gastrointestinálneho traktu
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Ivan Martinka
Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Neurologické prejavy deficitu vitamínu B12
Vitamín B12 má v ľudskom organizme významnú úlohu ako kofaktor dôležitých enzýmov intermediárneho metabolizmu. Nedostatok vitamínu B12 je spôsobený malabsorpciou v tráviacom trakte, nedostatočným príjmom v potrave alebo geneticky podmieneným deficitom enzýmu metylmalonyl-CoA (CoA – koenzým A) mutáza. Deficit vitamínu B12 sa prejavuje rôznymi hematologickými, neurologickými a psychiatrickými príznakmi. K neurologickým prejavom patria myelopatia, neuropatia a vzácne atrofia zrakového nervu. Myelopatia sa manifestuje ako subakútna kombinovaná degenerácia miechy (funikulárna myelóza) s charakteristickým postihnutím postranných a najmä zadných povrazcov miechy. Polyneuropatia je obvykle asociovaná so subakútnou kombinovanou degeneráciou miechy. Typicky ide o axonálnu, prevažne senzitívnu polyneuropatiu, klinicky sa najčastejšie manifestuje parestéziami končatín. Atrofia optického nervu sa prejavuje progredujúcou poruchou vízu. Cieľom našej práce je na základe súboru vybraných kazuistík poukázať na rôznorodú manifestáciu neurologických ochorení spôsobených deficitom vitamínu B12.
Kľúčové slová: deficit vitamínu B12, subakútna kombinovaná degenerácia miechy, polyneuropatia, substitúcia vitamínu B12

Neurological disorders in vitamin B12 deficiency
Vitamin B12 deficiency plays an important role in organism as the cofactor of important intermediary metabolism enzymes. The vitamin B12 deficiency is caused by malabsorption in the gastrointestinal tract, insufficient nourishment by food or genetic deficiency of methsylmalonylCoA-mutase enzyme. The vitamin B12 deficiency usually presents with various haematological, neurological and psychiatric symptoms. Neurological manifestations include myelopathy, neuropathy and, rarely, optic nerve atrophy. Myelopathy in vitamin B12 deficiency presents as subacute combined degeneration of spinalcord (funicular myelosis), characterized by degeneration of the lateral and mainly posterior columns. The aim of our work is to point out variable clinical manifestations of the vitamin B12 deficiency on the basis of selected case reports series.
Key words: vitamin B12 deficiency, subacute combined degeneration of spinal cord, polyneuropathy, long-term substitution of vitamin B12
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezidentka Slovenskej spoločnosti UM a MK
Správa z 8. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof vo Vyhniach
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia – dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. – 31. august 2016
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Olena Maidanevych
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
MUDr. Oleksandr Semerenko
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora
Selfies ako nová forma závislosti − identifikácia problému
created by © zooom.sk s.r.o.