Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
Kardiocentrum FNsP J. A. Reimana a FZO PU v Prešove
Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Pankreatitídy
MUDr. Vladimír Klinovský
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Indikácie na urgentnú ezofagogastroduodenoskopiu a manažment týchto stavov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasné poznatky o psoriatickej artritíde
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Klinický význam testosterónu u starnúceho muža z pohľadu urológa
MUDr. Silvia Timková, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua geographica (mapovitý jazyk)
Autori opisujú klinickú problematiku lingua geopraphica (LG), ktorá sa objavuje v detskom veku, u mladých dospelých, v dospelosti a v staršom veku. Opisujú klinický obraz lézie, výskyt, prehľad predpokladaných príčin a diferenciálnu diagnostiku oproti glossitis atrophica. Autori okrem známych poznatkov uvádzajú, že glositis areata migrans je jeden z typov LG a často je pozorovaný pri infekcii Helicobacter pylori a psoriáze. Konštatujú, že lézie sa môžu zhoršovať pri psychických zmenách a u žien počas menštruačného cyklu. Autori uvádzajú, že v súčasnom období sa vedú diskusie o tom, či LG nie je slizničným prejavom erythema migrans pri lymskej borelióze.
Kľúčové slová: lingua geographica (LG), mapovitý jazyk, glossitis areata migrans

Linqua geographica (geographical tongue)
Authors in this work delineate the problematic of lingua geographica (GT), which occurs in children, young adults, during adulthood and also at older age. They describe clinical picture of lesions, occurrence, an overview of the presumed cause and differential diagnosis compared to glossitis atrophica. Authors also indicate, besides generally known facts, that glossitis areata migrans is one of the GT types very often found in connection with Helicobacter pylori infection or psoriasis. They note that lesions may exacerbate by psychical changes or during menstruation cycle. Another part of work mentions the discussions held in this field around possibility of GT being a mucosal manifestation of erythema migrans at Lyme disease.
Key words: lingua geographica (GT), geographic tongue, glositis areata migrans
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Epilepsia verzus synkopa – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia – dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. – 31. august 2016 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Aktuální pohled na chlamydiové infekce
created by © zooom.sk s.r.o.