Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
Kardiocentrum FNsP J. A. Reimana a FZO PU v Prešove
Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Pankreatitídy
MUDr. Vladimír Klinovský
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Indikácie na urgentnú ezofagogastroduodenoskopiu a manažment týchto stavov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasné poznatky o psoriatickej artritíde
Psoriatická artritída je systémové zápalové ochorenie zo skupiny séronegatívnych spondylartritíd, ktoré primárne postihuje kĺby a je typicky spojené so psoriázou. Ide o ochorenie, ktoré vo významnej miere ovplyvňuje kvalitu života pacientov a zhoršuje morbiditu aj mortalitu. Psoriatická artritída postihuje prevažne kožu a kĺby, môže mať však aj extraartikulárne manifestácie, ktoré sú v mnohých prípadoch nemenej závažné. Adekvátna a účinná liečba zabraňuje vzniku nezvratných kĺbových zmien vrátane ťažkých deformít a výrazne zlepšuje kvalitu života.
Kľúčové slová: psoriatická artritída, DMARDs, biologická liečba

Actual knowledges of psoriatic arthritis
Psoriatic arthritis is a systemic inflammatory disease from the group of seronegative spondylarthritis, which primarily affects the joints, and is typically associated with psoriasis. It is a disease that significantly affects the quality of life of patients and worsens morbidity and mortality. Psoriatic arthritis primarily affects the skin and joints, but also can have extraarticular manifestations, which in many cases are not minor. Adequate and effective treatment prevents irreversible articular changes including severe deformities and significantly improves the quality of life.
Key words: psoriatic arthritis, DMARD, biologic therapies
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Klinický význam testosterónu u starnúceho muža z pohľadu urológa
MUDr. Silvia Timková, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua geographica (mapovitý jazyk)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Epilepsia verzus synkopa – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia – dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. – 31. august 2016 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Aktuální pohled na chlamydiové infekce
created by © zooom.sk s.r.o.