Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
Kardiocentrum FNsP J. A. Reimana a FZO PU v Prešove
Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Pankreatitídy
MUDr. Vladimír Klinovský
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Indikácie na urgentnú ezofagogastroduodenoskopiu a manažment týchto stavov
Indikáciami urgentnej ezofagogastroduodenoskopie (EGD) je akútne krvácanie z horného gastrointestinálneho traktu (KHGIT) a cudzie telesá v hornom gastrointestinálnom trakte (GIT). KHGIT rozdeľujeme na krvácanie z varixov pažeráka alebo žalúdka pri portálnej hypertenzii a na nevarikózne, ktoré je častejšie. Najčastejšou príčinou nevarikózneho krvácania sú peptické vredy. Manažment pri krvácaní začína fyzikálnym vyšetrením pacienta, zhodnotením hemodynamického stavu a náhradou intravaskulárneho objemu kryš- taloidmi a podávaním vysokých dávok inhibítorov protónovej pumpy (PPI). Rizikovosť týchto pacientov hodnotíme podľa skórovacích systémov, ktoré pomáhajú odlíšiť potrebu hospitalizácie a načasovanie EGD v rozpätí od menej ako 12 hodín až po viac ako 24 hodín. Krvácanie pri portálnej hypertenzii vyžaduje hospitalizáciu a EGD do 12 hodín. Manažment krvácania je komplikovaný rozširujúcou sa antitrombotickou liečbou a správnym načasovaním reštartovania tejto liečby. Malé (priemer do 2 – 2,5 cm a dĺžka do 5 – 6 cm) nerizikové (tupé, okrem bateriek a magnetov) cudzie telesá nevyžadujú EGD. Načasovanie EGD pri cudzích telesách v hornom GIT-e závisí od ich rizikovosti, veľkosti, komplikácií a pohybuje sa od 2 – 6 hodín pri obštrukcii pažeráku až po viac ako 3 – 4 týždne pri malých nerizikových cudzích telesách.
Kľúčové slová: krvácanie z horného GIT-u, portálna hypertenzia, varixy, cudzie telesá

Indications for urgent oesophagogastroduodenoscopy and management of these conditions
Indications for urgent oesophagogastroduodenoscopy (EGD) is acute hemorrhage from the upper gastrointestinal tract (GIT) and foreign bodies in the upper GIT. We distinguish variceal bleeding from oesophageal or gastric varices in portal hypertension and nonvariceal which is more frequent. The most common cause of nonvariceal bleeding are peptic ulcers. Management of hemorrhage begins with examination of the patient, assessment of hemodynamic status and intravascular volume replacement with crystalloids and high dose proton pump inhibitors (PPI). The risk stratification of these patients is evaluated by scoring systems that help distinguish the need for hospitalization and timing of EG in the range of less than 12 hours to over 24 hours. Bleeding in portal hypertension requires hospitalization and EGD within 12 hours. Management of bleeding is complicated by an expanding antithrombotic treatment and proper timing to restart the treatment. Small (diameter up to 2 to 2.5 cm and length 5 – 6 cm) non-hazardous (blunt, except for batteries and magnets) foreign bodies do not require EGD. Timing EGD for foreign bodies in the upper GIT depends on their risk, size, complications, range from 2 – 6 hours in oesophageal obstruction to more than 3 – 4 weeks for small non-risk foreign bodies.
Key words: upper gastrointestinal hemorrhage/bleeding, portal hypertension, oesophageal/portal varices, foreign bodies
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasné poznatky o psoriatickej artritíde
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Klinický význam testosterónu u starnúceho muža z pohľadu urológa
MUDr. Silvia Timková, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua geographica (mapovitý jazyk)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Epilepsia verzus synkopa – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia – dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. – 31. august 2016 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Aktuální pohled na chlamydiové infekce
created by © zooom.sk s.r.o.