Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
Kardiocentrum FNsP J. A. Reimana a FZO PU v Prešove
Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Pankreatitídy
Pankreatitída je zápalové ochorenie pankreasu. Rozpoznávame 2 formy: akútnu a chronickú. Akútna pankreatitída je akútny zápalový proces pankreasu, ktorý má rôzne formy: od ľahkej až po ťažkú s multiorgánovým zlyhaním. Spôsobená je predčasnou aktiváciou tráviacich enzýmov vo vnútri acinárnej bunky. Chronická pankreatitída je pokračujúci zápalový chronický proces, charakterizovaný nezvratnými morfologickými zmenami a postupnou náhradou žľazy fibrotickým tkanivom. V súčasnosti sú známe 3 formy chronickej pankreatitídy: chronická kalcifikujúca pankreatitída, chronická obštrukčná pankreatitída a chronická autoimunitná pankreatitída.
Kľúčové slová: akútna pankreatitída, chronická pankreatitída

Pancreatitis
Pancreatitis is inflammation of pancreas. There are 2 forms of pancreatitis: acute and chronic. Acute pancreatitis is acute inflammatory pancreatic process, that can have different forms: from mild to severe with multiorgan failure. It is caused by premature activation of digestive enzymes within acinary cell. Chronic pancreatitis is ongoing inflammatory chronic process, characterized by irreversible morphological changes and gradual fibrotic replacement of the gland. Nowadays 3 forms of chronic pancreatitis are known: chronic calcifying pancreatitis, chronic obstructive pancreatitis and chronic autoimmune pancreatitis.
Key words: acute pancreatitis, chronic pancreatitis
MUDr. Vladimír Klinovský
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Indikácie na urgentnú ezofagogastroduodenoskopiu a manažment týchto stavov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasné poznatky o psoriatickej artritíde
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Klinický význam testosterónu u starnúceho muža z pohľadu urológa
MUDr. Silvia Timková, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua geographica (mapovitý jazyk)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Epilepsia verzus synkopa – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia – dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. – 31. august 2016 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Aktuální pohled na chlamydiové infekce
created by © zooom.sk s.r.o.