Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Účinnosť a bezpečnosť moderných antiobezitík: najnovšie dôkazy a manažment pacientov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
Kardiocentrum FNsP J. A. Reimana a FZO PU v Prešove
Antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou predsiení
Fibrilácia predsiení (FP) je častou arytmiou, ktorej výskyt rastie exponenciálne. FP sa spája so zhoršenou kvalitou života, so zvýšenou úmrtnosťou, predovšetkým kardiovaskulárnou a spôsobuje 20 – 30 % všetkých mozgových príhod (MP). Na odhadovanie rizika MP u pacientov s FP odporúčame používať CHA2DS2-VASc skóre. Na zhodnotenie krvácavého rizika u pacientov s FP bolo vytvorených niekoľko rizikových krvácavých skóre, ktoré poukazujú na modifikovateľné a nemodifikovateľné rizikové faktory krvácania. Nové orálne antikoagulanciá (NOAK) (priamy inhibítor trombínu dabigatran a inhibítory faktora Xa apixaban, edoxaban a rivaroxaban) sú vhodnou alternatívou k antagonistom vitamínu K na prevenciu MP u pacientov s FP. Ich využitie v klinickej praxi rýchlo rastie. Orálna antikoagulačná liečba na prevenciu tromboembolizmu je odporúčaná všetkým mužom s FP s CHA2DS2-VASc skóre ≥ 2 a ženám s FP s CHA2DS2-VASc skóre ≥ 3. Monoterapia protidoštičkovými látkami u pacientov s FP pre prevenciu MP nie je odporúčaná bez ohľadu na riziko MP. Kombinácia orálnymi antikoagulanciami a inhibítormi trombocytov zvyšuje u pacientov s FP riziko krvácania, a ak nie je iná indikácia na inhibíciu trombocytov, je potrebné sa jej vyhnúť. U pacientov s FP s predchádzajúcou MP sa odporúča preferovať NOAK pred antagonistami vitamínu K alebo aspirínom.
Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, antagonisty vitamínu K, nové orálne atikoagulanciá, rizikové skóre

Anticoagulant therapy in patients with atrial fibrillation
Atrial fibrillation (AF) is a common arrhythmia, which incidence is increasing exponentially. AF is associated with reduced quality of life, increased mortality, especially cardiovascular and 20 – 30 % of all strokes are due to AF. We recommend estimating stroke risk in AF patients based on the CHA2DS2-VASc score. Several bleeding risk scores have been developed to identify modifiable and non-modifiable risk factors for bleeding. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) (the direct thrombin inhibitor dabigatran and the factor Xa inhibitors apixaban, edoxaban, and rivaroxaban) are suitable alternatives to vitamin K antagonists for stroke prevention in AF. Their use in clinical practice is increasing rapidly. Oral anticoagulation therapy to prevent thromboembolism is recommended for all male AF patients with a CHA2DS2-VASc score of 2 or more and all female AF patients with a CHA2DS2-VASc score of 3 or more. Antiplatelet monotherapy is not recommended for stroke prevention in AF patients, regardless of stroke risk. Combinations of oral anticoagulants and platelet inhibitors increase bleeding risk and should be avoided in AF patients without another indication for platelet inhibition. NOACs are recommended in preference to VKAs or aspirin in AF patients with a previous stroke.
Key words: atrial fibrillation, vitamin K antagonists, new oral anticoagulation, risk score
Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Pankreatitídy
MUDr. Vladimír Klinovský
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Indikácie na urgentnú ezofagogastroduodenoskopiu a manažment týchto stavov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a. s. – Nemocnice Teplice o. z., Teplice
Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Daniel Čierny, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Súčasné poznatky o psoriatickej artritíde
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Klinický význam testosterónu u starnúceho muža z pohľadu urológa
MUDr. Silvia Timková, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava
MDDr. Marcel Riznič, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua geographica (mapovitý jazyk)
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency, Limbach
Epilepsia verzus synkopa – kazuistika
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.
Centrum pre hypertenziu, Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach, n. o., Košice
Artériová hypertenzia – dnešné trendy, výzvy na zlepšenie kontroly a manažmentu. Nové prostriedky i stratégie, budúce perspektívy Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti, Rím, Taliansko, 27. – 31. august 2016 1. časť
6th CECON Central European Congress on Obesity & 15th Slovak Congress on Obesity - odborný program
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
Doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
Prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Aktuální pohled na chlamydiové infekce
created by © zooom.sk s.r.o.