Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU v Brně, Biochemický ústav PřF MU v Brně
Farmakoterapie kašle ve zkratce
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU a Ústav výživy FOaZOŠ SZU, Bratislava
Prediabetes
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice, Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium, s. r. o., Bardejovské Kúpele, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov a Michalovce
Novinky v liečbe chronickej hepatitídy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Miroslav Satko
Pracovisko magnetickej rezonancie UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil
Betametazón je syntetický glukokortikoid používaný v injekčnej forme, ktorý má celý rad intenzívnych terapeutických účinkov – protizápalový, imunosupresívny, protialergický, antiproliferatívny, antiexudatívny a znižujúci mikrovaskulárnu permeabilitu. Prostredníctvom svojich primárnych účinkov má betametazón významný sekundárny analgetický efekt. Hlavnou indikáciou betametazónu sú akútne bolestivé zápalové stavy a akútne exacerbácie chronických bolestivých stavov. Injekčný betametazón má dve zložky – betametazón fosfát a betametazón dipropionát. Rýchly terapeutický nástup účinku po aplikácii betametazónu je možný vďaka rozpustnosti a rýchlej absorpcii betametazón fosfátu. Prolongovaný účinok betametazónu umožňuje svojím dlhým biologickým polčasom eliminácie betametazón dipropionát. Betametazón sa v ortopedických a reumatologických indikáciách aplikuje najmä intraartikulárne u pacientov s osteoartrózou a reumatoidnou artritídou. Intraartikulárna aplikácia kortikoidov sa odporúča najviac 3-krát ročne. Pri častejšej aplikácii dochádza k predčasnej degradácii chrupky, tvorbe chondrálnych nekróz a môže dôjsť k vzniku „deštrukčnej“ artropatie podobnej Charcotovej. V neurologických indikáciách sa betametazón aplikuje intramuskulárne pri algických kompresívnych radikulárnych syndrómoch (hernie i. v. diskov, spinálna stenóza, atď.), pri syndróme karpálneho tunela, pri úponových poruchách šliach a svalov, sekundárnych entezopatiách a myalgiách, pri dekompenzovanej osteoartróze, spondylartróze, pri fokálnej myozitíde a pri sekundárnych reaktívnych algických stavoch rôznej a kombinovanej etiológie. Pri algických muskuloskeletálnych stavoch betametazón v intramuskulárnej aplikácii dosahuje významné zníženie intenzity bolesti a zlepšenie funkčných schopností. Úľava je najvýraznejšia v 1. týždni po aplikácii betametazónu. Dávka a frekvencia prípadného opakovaného podávania betametazónu závisia od závažnosti stavu pacienta a od terapeutickej odpovede. Pri intramuskulárnej aplikácii sa betametazón injikuje hlboko do gluteálneho svalu za sterilných podmienok. Lokálne nežiaduce účinky ako hyper- alebo hypopigmentácie kože, subkutánna a kutánna atrofia alebo sterilný absces sa vyskytujú veľmi vzácne. Systémové komplikácie sú tiež zriedkavé, zaznamenané boli tranzientné hyperglykémie u pacientov s diabetes mellitus.
Kľúčové slová: betametazón fosfát, betametazón dipropionát, mechanizmus účinku, intramuskulárna aplikácia, algické muskuloskeletálne ochorenia, bezpečnostný profil, kazuistiky

Betamethasone in the treatment of painful musculoskeletal disorders – indications, efficacy and safety profile
Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with several intensive therapeutic effects – anti-inflammatory, immunosuppressive, antiallergic, anti-proliferative, anti-exudative and decreasing the microvascular permeability. By means of his primary effects, bethametasone has a significant secondary analgesic effect. The intramuscular administration of injectable suspension betamethasone sodium phosphate and betamethasone dipropionate induces an immediate therapeutic activity due to solubilized betamethasone sodium phosphate and a prolonged activity from slow release of betamethasone micro-crystals. The main indications for betamethasone are acute painful inflammatory disorders and acute exacerbations of chronic painful conditions. Betamethasone is administered intra-articularly by orthopedists and rheumatologists to treat osteoarthrosis and inflammatory arthritis. In patients with frequent intra-articular betamethasone application (> 3 times in a year) premature cartilage degradation, cortilago necrosis and in some cases a Charcote-like destructive arthropathy may develop as a consequence. In neurologic indication betamethasone is administered by intramuscular application in painful compressive radiculopathies due to herniated intervertebral disc, spinal stenosis, spondylarthrosis; decompensated osteoarthrosis; entrapment neuropathies; secondary myalgias, arthtralgias, muscle and tendon insertions disorders; focal myositis and secondary painful condition of varying and combined etiology. Betamethasone administered intramuscularly induces significant benefits in reducing pain and symptoms. The relief is most significant in the first week after betamethasone administration. Dosage and frequency of a possibly repeated administration of betamethasone depend on the condition severity and on the therapeutic response. Intramuscular injection of betamethasone has to be applicated deeply to the gluteal muscle under sterile conditions. Local side effects like hyper- or hypopigmentation, subcutaneous or cutaneous atrophy or sterile abscess are rare. Systemic complications are rare, too, transient hyperglycemia was observed in some diabetic patients.
Key words: betamethasone phosphate, betamethasone dipropionate, mechanism of action, intramuscular administration, painful musculoskeletal disorders, safety profile, case reports
MUDr. Peter Polan, PhD.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
PhDr. Peter Hermel
Neštátne rehabilitačné zdravotnícke zariadenie, Werferova 3, Košice
Laterálna epikondylitída – chronická entezopatia postihujúca nielen športovcov
MUDr. Silvia Timková PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Marcel Riznič PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua plicata
POD LUPOU
Mgr. Henrieta Valková
Odbor sociálnych vecí, MiÚ MČ Bratislava-Ružinov
Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ondřej Trojan
TH klinika, Praha
Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa
created by © zooom.sk s.r.o.