Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU v Brně, Biochemický ústav PřF MU v Brně
Farmakoterapie kašle ve zkratce
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU a Ústav výživy FOaZOŠ SZU, Bratislava
Prediabetes
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice, Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium, s. r. o., Bardejovské Kúpele, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov a Michalovce
Novinky v liečbe chronickej hepatitídy C
V posledných rokoch došlo k významnému pokroku v liečbe chronickej hepatitídy C. Vývoj viacerých nových priamo účinkujúcich antivirotík (DAAs) viedol k zmene stratégie liečby s prechodom na bezinterferónové režimy. Použitie kombinácie viacerých DAAs bez interferónu prinieslo nárast účinnosti liečby, jednoduchú aplikáciu, skrátenie liečby na 12 týždňov, dobrú toleranciu a bezpečnosť pre pacienta. Dosiahnutie trvalej virologickej odpovede je možné u 95 – 100 % pacientov vrátane pacientov s cirhózou pečene alebo tých, u ktorých bola liečba interferónom kontraindikovaná. Po prvý raz sa v tejto súvislosti začína hovoriť o možnosti úplnej eradikácie hepatitídy C.
Kľúčové slová: chronická hepatitída C, liečba, DAAs, bezinterferónové režimy, SVR

New treatment options in chronic hepatitis C
In the last years, there have been significant advances in treatment of chronic hepatitis C. The development of several new direct-acting antiviral agents (DAAs) leads to a change in treatment strategy with transition to interferon-free regimens. Using a combination of several DAAs without interferon entails an increase in the effectiveness of treatment, simple application, shortening of treatment duration up to 12 weeks, good tolerance and safety for the patient. Achievement of sustained virological response is possible in 95 – 100 % patients, including cirrhotic patients or those in whom interferon therapy was contraindicated. For the first time in this context we begin to see the possibility of complete hepatitis C eradication.
Key words: chronic hepatitis C, treatment, DAAs, interferon-free regimens, SVR
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Miroslav Satko
Pracovisko magnetickej rezonancie UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil
MUDr. Peter Polan, PhD.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
PhDr. Peter Hermel
Neštátne rehabilitačné zdravotnícke zariadenie, Werferova 3, Košice
Laterálna epikondylitída – chronická entezopatia postihujúca nielen športovcov
MUDr. Silvia Timková PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Marcel Riznič PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua plicata
POD LUPOU
Mgr. Henrieta Valková
Odbor sociálnych vecí, MiÚ MČ Bratislava-Ružinov
Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ondřej Trojan
TH klinika, Praha
Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa
created by © zooom.sk s.r.o.