Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU v Brně, Biochemický ústav PřF MU v Brně
Farmakoterapie kašle ve zkratce
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU a Ústav výživy FOaZOŠ SZU, Bratislava
Prediabetes
Prediabetes je termín na označenie stavov charakterizovaných zvýšeným rizikom vzniku diabetes mellitus (DM) 2. typu. Predstaviteľmi prediabetických stavov sú hraničná glykémia nalačno – impaired fasting glucose (IFG) a porušená glukózová tolerancia – impaired glucose tolerance (IGT). Od roku 2010 sa medzi prediabetické stavy zaraďuje aj hraničné zvýšenie koncentrácie glykovaného hemoglobínu A1C. Z medicínskeho, ale aj ekonomického hľadiska je nevyhnutné vyhľadávanie a manažovanie rizikových osôb. Skríning sa odporúča: u obéznych osôb; u osôb s pozitívnou rodinnou anamnézou DM; u žien s anamnézou gestačného diabetu; u osôb starších ako 45 rokov (každé 2 roky) – v rámci preventívnych prehliadok; u pacientov s arteriálnou hypertenziou a hyperlipidémiou; pri chorobách a situáciách s rizikom rozvoja sekundárneho diabetu (napríklad Cushingov syndróm). V rámci prevencie je potrebné sa zamerať na základné rizikové faktory diabezity – epidémie súčasnosti. Práve prediabetes je vhodným na začatie intervencií, ktoré znížia riziko manifestácie DM 2 a jeho komplikácií. Základom je zmena životného štýlu zahŕňajúca: redukciu príjmu tukov, cukrov a celkového energetického príjmu; pravidelnú a celoživotnú fyzickú aktivitu; redukciu hmotnosti (o 5 – 7 %); kontrolu a úpravu krvného tlaku; nefajčenie; kontrolu koncentrácie lipidov (LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu a triacylglycerolov) a glykémie, v prípade potreby aj farmakologicky; reštrikciu nasýtených tukov a suplementáciu polynasýtených mastných kyselín; zvýšenie príjmu vlákniny; zníženie príjmu NaCl. Prediabetes predstavuje významné riziko rozvoja DM 2. Jeho včasná identifikácia a správny manažment môžu vo významnej miere ovplyvniť chorobnosť populácie na závažné civilizačné ochorenie, akým DM 2 bez pochyby je.
Kľúčové slová: prediabetes, diabetes mellitus, životospráva, diéta, pohyb

Prediabetes
Prediabetes is a term used to indicate the conditions characterized by an increased risk for diabetes mellitus (DM) type 2. Prediabetic state representatives are borderline fasting blood glucose – impaired fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance – impaired glucose tolerance (IGT). Since 2010, the prediabetic state ranks were borderline of increase concentration of glycated hemoglobin A1c. From a medical and economic point of view it is necessary to search and manage risk persons. Screening is recommended in: obese persons; individuals with a positive family history of DM; women with a history of gestational diabetes; persons older than 45 years (every two years) – as part of preventive examinations; patients with arterial hypertension, and hyperlipidemia; diseases and situations with risk of development of secondary diabetes (e. g. Cushing’s syndrome). In the prevention is need the focus on the underlying risk factors of diabesity as currently epidemic. Prediabetes is appropriate to initiate interventions for reduction of the manifestation of DM 2 and its complications. The basis is a change in lifestyle involving: reduced dietary fat, carbohydrate and total energy intake; regular and lifelong physical activity; weight loss (5 – 7 %); control and treatment of blood pressure; not smoking; control and treatment of lipids (LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglyceride) and glycemia, if necessary, pharmacologically; restriction of saturated fat and polyunsaturated fatty acid supplementation, increased fiber intake; reducing the intake of NaCl. Prediabetes is a significant risk of developing DM 2. Its early identification and proper management can significantly affect morbidity of the population to serious civilization disease DM 2.
Key words: prediabetes, diabetes, lifestyle, diet, exercise
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice, Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium, s. r. o., Bardejovské Kúpele, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov a Michalovce
Novinky v liečbe chronickej hepatitídy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Miroslav Satko
Pracovisko magnetickej rezonancie UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil
MUDr. Peter Polan, PhD.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
PhDr. Peter Hermel
Neštátne rehabilitačné zdravotnícke zariadenie, Werferova 3, Košice
Laterálna epikondylitída – chronická entezopatia postihujúca nielen športovcov
MUDr. Silvia Timková PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Marcel Riznič PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua plicata
POD LUPOU
Mgr. Henrieta Valková
Odbor sociálnych vecí, MiÚ MČ Bratislava-Ružinov
Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ondřej Trojan
TH klinika, Praha
Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa
created by © zooom.sk s.r.o.