Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu
Najväčším globálnym ohrozením verejného zdravia v súčasnosti je narastajúca pandémia diabetes mellitus, respektíve kombinácia pandémie obezity s DM 2. typu (diabezity). V liečbe diabetikov 2. typu siahame po diétnych a režimových opatreniach v kombinácii s medikamentóznou liečbou (perorálne antidiabetiká, inzulíny). Do popredia sa celosvetovo dostáva bariatrická/metabolická chirurgia. Pod pojmom metabolická chirurgia rozumieme elektívnu operačnú liečbu na tráviacom trakte, ktorá vedie k zlepšeniu, v ideálnom prí- padne až k vymiznutiu metabolických komplikácií obezity, primárne k zlepšeniu alebo až k remisii DM 2. typu. Napriek nárastu dôkazov o významných benefitoch bariatrickej/metabolickej chirurgie u diabetikov 2. typu v súčasných slovenských existujúcich algoritmoch manažmentu diabetikov metabolická chirurgia zatiaľ chýba. Celosvetový trend uznania a zaradenia metabolickej/bariatrickej chirurgie ako možnosti liečby obéznych diabetikov 2. typu je výzvou aj pre nás.
Kľúčové slová: bariatrická/metabolická chirurgia, liečebný algoritmus obéznych diabetikov 2. typu, indikácie, kontraindikácie

Metabolic surgery in the treatment algorithm of obese type 2 diabetic patients
The largest global public health emergencies of today is growing pandemic of diabetes mellitus, respectively, combination of obesity with type 2 diabetes (diabesity). In the treatment of type 2 diabetes we used diet and lifestyle modification in combination with pharmacotherapy (oral antidiabetic agents, insulin). To the forefront worldwide gets bariatric/metabolic surgery. The term metabolic surgery means elective surgical treatment on the gastrointestinal tract, which leads to improvement, ideally to the disappearance of metabolic complications of obesity, primarily to improvement or to remission of type 2 DM. Despite of the increase in evidence for significant benefits of bariatric/metabolic surgery in type 2 diabetic patients, in the current Slovak existing algorithms for the treatment of type 2 diabetes, is metabolic surgery still missing. The global trend recognition and inclusion metabolic/bariatric surgery as a treatment option in obese type 2 diabetic patients is still a challenge for us.
Key words: bariatric/metabolic surgery, treatment algorithm for obese type 2 diabetics, indications, contraindications
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU v Brně, Biochemický ústav PřF MU v Brně
Farmakoterapie kašle ve zkratce
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU a Ústav výživy FOaZOŠ SZU, Bratislava
Prediabetes
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice, Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium, s. r. o., Bardejovské Kúpele, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov a Michalovce
Novinky v liečbe chronickej hepatitídy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Miroslav Satko
Pracovisko magnetickej rezonancie UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil
MUDr. Peter Polan, PhD.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
PhDr. Peter Hermel
Neštátne rehabilitačné zdravotnícke zariadenie, Werferova 3, Košice
Laterálna epikondylitída – chronická entezopatia postihujúca nielen športovcov
MUDr. Silvia Timková PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Marcel Riznič PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua plicata
POD LUPOU
Mgr. Henrieta Valková
Odbor sociálnych vecí, MiÚ MČ Bratislava-Ružinov
Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ondřej Trojan
TH klinika, Praha
Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa
created by © zooom.sk s.r.o.