Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia
TÉMA ROKA
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
MetabolKLINIK, s. r. o., Ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava
Metabolická chirurgia v liečebnom algoritme obéznych diabetikov 2. typu
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Farmakologický ústav LF MU v Brně, Biochemický ústav PřF MU v Brně
Farmakoterapie kašle ve zkratce
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU a Ústav výživy FOaZOŠ SZU, Bratislava
Prediabetes
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice, Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ a UNLP, Košice
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium, s. r. o., Bardejovské Kúpele, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov a Michalovce
Novinky v liečbe chronickej hepatitídy C
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Miroslav Satko
Pracovisko magnetickej rezonancie UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Betametazón v liečbe algických muskuloskeletálnych ochorení – indikácie, účinnosť a bezpečnostný profil
MUDr. Peter Polan, PhD.
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, LF UPJŠ a Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice
PhDr. Peter Hermel
Neštátne rehabilitačné zdravotnícke zariadenie, Werferova 3, Košice
Laterálna epikondylitída – chronická entezopatia postihujúca nielen športovcov
MUDr. Silvia Timková PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Doc. MUDr. Eugen Ďurovič DrSc.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Marcel Riznič PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MUDr. Jozef Minčík PhD.
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
MDDr. Andrea Konečná
SKZL – Regionálna komora zubných lekárov – výbor pre vzdelávanie, Košice
Lingua plicata
POD LUPOU
Mgr. Henrieta Valková
Odbor sociálnych vecí, MiÚ MČ Bratislava-Ružinov
Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ondřej Trojan
TH klinika, Praha
Léčiva, přírodní látky a doplňky stravy v léčbě sexuálních dysfunkcí – pohled sexuologa
created by © zooom.sk s.r.o.